УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

 НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Прокуратурата на Република България (ПРБ) е администратор на лични данни с адрес: гр. София 1061, бул. „Витоша“ № 2, електронна поща: [email protected], интернет страница: www.prb.bg

Окръжна прокуратура гр. Русе /ОП-Русе/, в качеството си на структурно звено по чл. 136 от ЗСВ е структура с право на достъп до лични данни при администратора – ПРБ.

Прокуратурата на Република България, респективно ОП-Русе, в рамките на своите конституционни правомощия следи за спазване на законността, като ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане; може да извършва разследване; привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер; упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки; предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове; в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.

Дейността на администрацията на ПРБ се осъществява според правната рамка на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България.

 

За контакт с ОП-Русе:

Русе 7000, ул. „Александровска“ № 57

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.prb.bg/opruse/

 

Като администратор на лични данни ПРБ осъществява дейността си в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Спазват се следните принципи при обработването на личните данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработването и свеждане до минимум на събраните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработване и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Правни основание за обработване на лични данни от администрацията на Прокуратурата на Република България

Администрацията на прокуратурата осъществява своята дейност на основание Правилника за дейността на администрацията на ПРБ в интерес на обществото и съдебната власт и в съответствие с Конституцията, Закона за съдебната власт и с други нормативни актове, Администрацията в различните направления на дейността си обработва лични данни на различни правни основания по Общия регламент относно защитата на данните.

 

 

Най-често администрацията на прокуратурата обработва лични данни в изпълнение на конкретно правно задължение, произтичащо от различни нормативни актове - ЗСВ, ПАПРБ, ЗМВР, ЗДСл, КТ, ЗДОИ, ЗЗЛД, ЗЗД, КСО, ЗСч, ЗДДФЛ, ЗНАФ, НРВПО и тогава правното основание е:

 • чл. 6, параграф 1, б. „в“ от ОРЗД - спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

Когато се изискват и обработват данни за присъди, които се съдържат в свидетелствата за съдимост, то също е в изпълнение на конкретно законово задължение за спазване на изискванията за заемане на съответната длъжност.

За целите на сключване и изпълнение на договори администрацията на прокуратурата се позовава на :

 • чл. 6, параграф 1, б. „б“ от ОРЗД - изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

Когато обработва чувствителни данни, каквито са например данните за здравето, администрацията на ПРБ се съобразява с допълнителните изисквания на ОРЗД. Така администрацията на ПРБ обработва чувствителни данни на основание:

 • чл. 9, параграф 2, б. „б“ и „з“ от ОРЗД - за целите на изпълнението на задълженията на администратора по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила, доколкото това е разрешено от българското законодателство, както и за целите на трудовата медицина.

По изключение е възможно да се осъществява конкретна дейност на обработване на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от ОРЗД - субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

 

Права на субектите на данни при дейността на администрацията на ПРБ

Всяко лице има право на безплатен достъп до отнасящи се за него лични данни, на заличаване, коригиране или блокиране на негови лични данни, когато обработването не отговаря на изискванията на закона, на основание и по реда на Регламент (ЕС) 2016/679 или на ЗЗЛД в зависимост от целите на обработването.

Правото за достъп може да бъде упражнено с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифицирането на субекта, описание на искането, предпочитаната форма за комуникация и действия по искането, подпис, дата и адрес за кореспонденция. Заявлението се подава лично или чрез упълномощено лице, чрез нотариално заверено пълномощно, което се прилага към заявлението. Заявление може да бъде отправено и чрез административния ръководител на ОП-Русе, както и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните услуги (ЗЕДЕУС).

 

Образец на искане за упражняване на правата на субектите на лични данни може да намерите тук.

 

 

 

 

Право на жалба до КЗЛД

Според Общия регламент относно защитата на данни субектите на данните имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.:+359 2 915 3 518, [email protected], [email protected], www.cpdp.bg.

 

Колко време се съхраняват личните данни

Информацията се поддържа точна и актуална и не се съхранява за по-дълго от необходимото време. Сроковете на съхранение на личните данни са съобразени с определеното в нормативните актове и Номенклатурата на делата в ПРБ, която се поддържа в съответствие със Закона за Националния архивен фонд.

 

В ОП-Русе се обработват следните лични данни:

 1. Информация за кандидати за работа.

Обработването на лични данни в процеса на набиране на нови служители е с цел да се прецени дали кандидатът е подходящ за длъжността, за която кандидатства, както и с цел осъществяване на контакт. При процедурите по подбор на служители се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. Резултатите от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт на общодостъпно място.

Основните категории данни, които се обработват са: лична информация, информация за образователна подготовка, информация за професионален опит. Във връзка със специфични нормативни изисквания за конкурсите за встъпване в трудово правоотношение като съдебен служител е възможно обработване на специални категории данни като данни за здравословното състояние и др., лични данни свързани с присъди и нарушения, както и данни, свързани с политически неутралитет.

Като правило тези данни не се предоставят на трети лица.

За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават не по-късно от законовия срок, след приключване на конкурсната или друга процедура по избор на кандидати. В случай, че са предоставени оригинали или нотариално заверени документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, те се връщат на субекта на данни, който не е одобрен за назначение, в 6-месечен срок от окончателно приключване на процедурата. Вътрешни документи на органа от проведения конкурс или кандидатстване се съхраняват до 3 години.

 

 1. Информация за настоящи и бивши служители.

Прокуратурата на Република България обработва лични данни на прокурори, следователи, съдебни служители, служители по ЗМВР, държавни служители, лица по трудово правоотношение и изпълнители по граждански договори.

Данните, които се обработват са: предоставените от субекта на данни и събрани в хода на кандидатстването му за съответната позиция, които се съхраняват в кадровото досие; данни, необходими за сключване на трудов договор или изготвяне на актове за назначение; информация, събирана в хода на служебното или трудовото правоотношение, както и изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Като правило ПРБ не предоставя тези лични данни на трети лица, освен в случаи, в които това е определено от закона. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на: Главна инспекция по труда, НАП, НОИ, съдебни изпълнители, ВСС, Инспектората към ВСС, НИП, КПКОНПИ, АДФИ, Сметна палата, служба по трудова медицина и др.

 

 1. Информация за посетители на сайта на ПРБ.

Интернет страницата на Прокуратурата на Република България е основно средство за информиране и комуникация с граждани. На сайта се публикуват често задавани въпроси, доклади и анализи, искания и становища по конституционни и тълкувателни дела, актове за обществени консултации, вътрешно и междуведомствени актове, справки по години за досъдебни производства, преписки по следствения и надзора за законност, новини и информация, касаеща гражданите, като тези за дела от обществен интерес и др. Така публикуваната информация не съдържа лични данни.

Наред с това административните услуги, които ПРБ предлага на гражданите, налагат обработването на лични данни. Определени услуги се предоставят на сайта чрез е-подпис.

Сигнали до прокуратурата могат да се подават и в електронен вид чрез попълване на електронна форма при събиране на необходимите данни от подателя, с цел да се избегне третиране на сигнала като „анонимен“ и оставянето му без разглеждане.

Сигурността на интернет страницата на ПРБ се гарантира от прилагането на адекватни технически и организационни мерки. Трансферът на данни между потребителя и сайта се осъществява посредством SSL протокол, който осигурява конфиденциалността и интегритета на данните.

 

 1. Информация за лица, чиито данни се обработват за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления.

Прокуратурата на Република България, в качеството ѝ на орган на съдебната власт, обработва лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнените на наказания.

Във връзка с изпълнение на конституционните си правомощия ПРБ се явява администратор на лични данни по смисъла на Глава осма от Закона за защита на личните данни.

Обработването на данните е свързано с правомощията на прокуратурата, изпълнението на нормативно установените функции и задължения на прокурорите и следователите във връзка с дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване, наказателно преследване, както и изпълнението на наказанията (ЗСВ, НПК, АПК, ЗИНЗС).

Категориите субекти на данни са лицата по прокурорски преписки; участниците в досъдебното и съдебното производство; лица, изтърпяващи наказание. Също така и лица, застрашени във връзка с наказателно производство; лица, охранявани при условията и по реда на НПК; лица, принудително довеждани до орган на съдебната власт по разпореждане на главния прокурор.

Обработват се лични данни свързани с физическата идентичност – име, ЕГН, адрес, данни на лична карта, месторождение, телефон, подпис, както и други данни, събирани и съхранявани в хода и за нуждите на разследването и защитата на застрашени лица.

Личните данни се разкриват на субектите на данни и органите и лицата, предвидени в нормативен акт.

 

Права на субектите на лични данни по Глава осма от ЗЗЛД

При обработването на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, субектът на данни има следните права:

 • да получи потвърждение дали се обработват лични данни, които го засягат, и ако това е така, да получи достъп до тях, както и информация за обработваните категории лични данни и личните данни, които са в процес на обработване, както и всякаква налична информация за техния произход, освен когато тя е защитена от закон тайна;
 • да поиска коригиране на неточните лични данни, свързани с него, както и допълване на непълните лични данни;
 • да поиска ограничаване на обработването им, без да бъдат изтрити, когато точността на личните данни се оспорва от субекта на данните и това не може да се провери или личните данни трябва да се запазят за доказателствени цели;
 • преди премахването на ограничаването на обработването, администраторът е длъжен да информира субекта на данните;
 • да бъде писмено информиран, когато администраторът отказва да коригира, допълни, изтрие или ограничи обработването на лични данни;
 • да подаде жалба до Инспектората на Висшия съдебен съвет, както и да търси защита по съдебен ред;
 • упражняването на правата на субекта на лични данни, когато личните данни се съдържат в документ или материали по дело, изготвени по наказателно производство, не може да засяга или да противоречи на разпоредбите на НПК.

ПРБ предоставя информацията по начина на постъпване на искането. Когато това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, информацията се предоставя по друг подходящ начин, включително по електронен път. ПРБ отговаря на искането на субекта на данни или го информира писмено за действията, предприети във връзка с неговото искане, в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията.

Начини на връзка с ОП-Русе

За упражняване на права, свързани с обработването на лични данни, субектите на данни могат да подадат своите искания до ОП-Русе, по някой от следните начини:

 • като изпратят своето искане за упражняване на права в писмена форма на адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57;
 • като подадат лично своето искане за упражняване на права в деловодството на ОП-Русе;
 • като изпратят своето искане за упражняване на права на електронна поща: [email protected] . Писмото трябва да е подписано с електронен подпис.

 

Право на жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет

Правото на жалба на субектите на данни се упражнява чрез подаването ѝ до надзорния орган Инспекторат към Висшия съдебен съвет: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 17, тел. деловодство – 02 9057550, факс: 02 9057503, [email protected], http://www.inspectoratvss.bg/

 

Заявление от субект на данни

Декларация за съгласие на субекта на данните

Оттегляне на съгласие от субекта на данните

Съобщение за използване на бисквитки