№ по ред  Входящ номер  Имена на служителя  Длъжност  Декларация за несъвместимост 
1 1/27.06.2018 Снежанка Христова Съдебен администратор Декларация
2 9/28.06.2018 Свилена Казлачева Административен секретар Декларация
3 2/27.06.2018 Светла Неделчева Главен счетоводител Декларация
4 3/27.06.2018 Стефана Бухтева Главен специалист-счетоводител Декларация
5 6/27.06.2018 Стефан Батанов Системен администратор Декларация
6 23/03.07.2018 Мария Димитрова Прокурорски помощник Декларация
7 22/03.07.2018 Доротея Грънчарова Прокурорски помощник Декларация
8 29/09.07.2018 Мая Кръстева Гл.специалист-служител по сигурността на информацията Декларация
9 21/03.07.2018 Светлана Серафимова Завеждащ служба РНКИ Декларация
10 25/06.07.2018 Росица Илиева Завеждащ служба Декларация
11 28/06.07.2018 Даниела Ангелова Съдебен деловодител Декларация
12 27/06.07.2018 Яница Димитрова-Ангелова Съдебен деловодител Декларация
13 8/27.06.2018 Марина Петрова Съдебен деловодител Декларация
14 26/06.07.2018 Илина Върбанова Съдебен деловодител Декларация
15 5/27.06.2018 Боян Бонев Съдебен деловодител Декларация
16 24/04.07.2018 Петя Генчева Съдебен деловодител Декларация
17 7/27.06.2018 Десислава Димитрова Съдебен деловодител Декларация
20 11/28.06.2018 Сениха Ибрямова Чистач Декларация
21 4/27.06.2018 Катя Кръстева Завеждащ служба Декларация
22 20/03.07.2018 Илия Мавродинов Системен администратор Декларация
23 14/29.06.2018 Ренета Пишева Съдебен деловодител Декларация
24 16/02.07.2018 Атанаска Петрова Съдебен деловодител Декларация
25 17/02.07.2018 Атанаска Касърова Съдебен деловодител Декларация
26 18/02.07.2018 Елена Пърлева Съдебен деловодител Декларация
27 19/02.07.2018 Диана Иванова Съдебен деловодител Декларация
28 12/29.06.2018 Петър Манушков Шофьор-призовкар Декларация
29 13/29.06.2018 Тони Тонев Шофьор-призовкар Декларация
30 31/28.09.2018 Галина Генева Съдебен деловодител Декларация
31 10/28.06.2018 Тодорка Кръстева Чистач Декларация

№ по ред  Контролен номер  Имена на служителя  Длъжност  Декларация за интереси 
1 84520BDF Снежанка Христова Съдебен администратор Декларация
2 1D8CDC11 Свилена Казлачева Административен секретар Декларация
3 AF6C1042 Светла Неделчева Главен счетоводител Декларация
4 115A3D1D Стефана Бухтева Главен специалист-счетоводител Декларация
5 8A68A301 Стефан Батанов Системен администратор Декларация
6 54761D9B Мария Димитрова Прокурорски помощник Декларация
7 486162D6 Доротея Грънчарова Прокурорски помощник Декларация
8 F3260BD6 Мая Кръстева Гл.специалист-служител по сигурността на информацията Декларация
9 BF11788B Светлана Серафимова Завеждащ служба РНКИ Декларация
10 0C24BCC7 Росица Илиева Завеждащ служба Декларация
11 0EB1B41F Даниела Ангелова Съдебен деловодител Декларация
12 C10B7B95 Яница Димитрова-Ангелова Съдебен деловодител Декларация
13 40F7BAFD Марина Петрова Съдебен деловодител Декларация
14 4F406457 Илина Върбанова Съдебен деловодител Декларация
15 837E454A Боян Бонев Съдебен деловодител Декларация
16 C9A8442F Петя Генчева Съдебен деловодител Декларация
17 B4844259 Десислава Димитрова Съдебен деловодител Декларация
18 A57A02F6 Веселин Александров Съдебен деловодител Декларация
19 C93F3DEF Катя Кръстева Завеждащ служба Декларация
20 C9252197 Илия Мавродинов Системен администратор Декларация
21 21682B9E Ренета Пишева Съдебен деловодител Декларация
22 6F468CA4 Атанаска Петрова Съдебен деловодител Декларация
23 7375DF7A Атанаска Касърова Съдебен деловодител Декларация
24 7FE33BDC Елена Пърлева Съдебен деловодител Декларация
25 B80434D9 Диана Иванова Съдебен деловодител Декларация
26 18EB8DAC Галина Генева Съдебен деловодител Декларация

В Окръжна прокуратура - Русе всички съдебни служители са подали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок