Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ на РП - Пещера

Декларации за несъвместимост

Списък с неподадени декларации по чл.35 ал.1 по ЗПКОНПИ