ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в ОП Русе

Описание на длъжността: Съдебният деловодител приема, описва, разпределя и изпраща всички входящи и изходящи документи. Предоставя на прокурорите и следователите материали, разпределени на принципа на случайния подбор. Работи с входящи дневници, следствени книги, азбучници и други деловодни книги, водени в Окръжна прокуратура – Русе. Предава в архив приключените преписки и дела. Въвежда данни в Унифицираната информационна система (УИС) на Прокуратурата на Република България. Извежда справочна информация от УИС.

Основни изисквания: Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. има завършено средно образование

Специфични изисквания:

1. Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на длъжността;

2. Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet;

3. Работа със стандартно офис-оборудване;

4. Организираност и експедитивност;

5. Умение за работа с граждани и добра езикова култура;

6. Умения за работа в екип и комуникативност.

Конкурсът ще се проведе на три етапа: 1) по документи; 2) практически изпит на умения за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook) и офис-техника; 3) събеседване.

Първи етап – по документи:

1. Конкурсната комисия разглежда постъпилите заявления, като преценява дали представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. Комисията оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите до участие конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- в списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса (не по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка), началния час и мястото на провеждане на следващите етапи от конкурса.

- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват съображенията за недопускането им. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът се провежда и при един допуснат кандидат.

Втори етап - практически изпит на умения за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook) и офис-техника - максимален брой точки - 30:

Работа с MS Word:

1. На кандидатите се диктува текст, който те набират, форматират и разпечатват. В долната част на листа кандидатът изписва трите си имена и се подписва. Максимален брой точки – 10.

2. При наличие на разпечатка и пълно изпълнение на поставената задача, кандидатът получава максимален брой точки.

3. При липса на разпечатка или разпечатан празен лист кандидатът получава 0 (нула) точки.

Работа с MS Exsel:

4. Кандидатите следва да създадат и отпечатат таблица по предварителен образец. В долната част на листа кандидатът изписва трите си имена и се подписва. Максимален брой точки – 15.

5. При наличие на разпечатка и пълно изпълнение на поставената задача, кандидатът получава максимален брой точки.

6. При липса на разпечатка или разпечатан празен лист кандидатът получава 0 (нула) точки.

Работа с офис-техника:

7. На кандидатите се възлага задача, свързана с използване на офис-техника (скенер, копирна машина, мултифункционално устройство, факс). Максимален брой точки – 5.

8. При липса на разпечатка или разпечатан празен лист кандидатът получава 0 (нула) точки.

9. Към конкурсната документация се прилагат всички листи, отпечатани и подписани от кандидата, включително и празните.

10. Време за работа за практическия изпит – 30 минути.

Решенията на задачите за проверка на компютърната грамотност на кандидатите се съхраняват в електронен вид на сървъра на ОП Русе до издаване на разпореждане от административния ръководител – окръжен прокурор за унищожаването им.

Трети етап - събеседване:

До трети етап се допускат кандидатите, класирани на първите седем места след практическия изпит – получилите най-висок брой точки от общо 30 възможни. При събран равен брой точки, до събеседване се допускат всички кандидати с изравнени резултати.

Допуснатите до събеседване кандидати се оценяват по следните показатели:

1. Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

2. Познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на ПРБ;

3. Професионална мотивация за работа в Окръжна прокуратура - Русе

Резултатите се оформят след попълване на карта за оценка от с точки по шестобалната система. Крайната оценка от третия етап се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията. Кандидатите се оценяват и класират, съобразно получения от тях резултат.

В 3-дневен срок от приключване на конкурса, Комисията представя на адм. ръководител - окръжен прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Участникът, класиран на първо място, ще бъде поканен за сключване на трудов договор. При неявяване на лицето в 14-дневен срок, ще бъде поканено следващото класирано лице.

Кандидатите лично или чрез пълномощник следва да представят следните документи:

1) Писмено заявление за участие в конкурса;

2) Автобиография - тип СV;

3) Декларация по чл.95 ал.2 т.1 от ПАПРБ;

 4) Декларация по чл.95 ал.2 т.2 от ПАПРБ за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ, вр. чл.107а ал.1 от КТ;

5) Заверени от кандидата копия от дипломи за завършено образование;

6) Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи трудов стаж (при наличие на такива);

7) Медицинско свидетелство за работа;

8) Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното състояние, издадено от ЦПЗ – Русе;

9) Други документи по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

                 Документите на кандидатите се приемат в Окръжна прокуратура – Русе, Съдебна палата, ет.3, ст.4, в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата във вестник „Утро”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност е на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документи в Окръжна прокуратура – Русе.

                 Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе: https://www.prb.bg/bg/opruse/karieri

За допълнителна информация – тел. 082/881 304.

Обявата е публикувана във в-к „Утро“ на 23.04.2019г.

 

                                                АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-

                                                        ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:            /п/