ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "Главен експерт-криминалист"

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“

в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Русе, място на работа – Апелативен район Велико Търново – 1 щатна бройка, обявен със Заповед
№ РД-08-938/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ

 На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 08.07.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-66/31.05.2019 г. на главния прокурор на РБ, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Русе, място на работа – Апелативен район Велико Търново –
1 щатна бройка,

 Конкурсната комисия РЕШИ:

 1.  КЛАСИРА кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Русе, място на работа – Апелативен район Велико Търново – 1 щатна бройка, както следва:

 -       Цветомир Йорданов Петков – I място.

-       Георги Пенчев Георгиев – II място.

 

Председател:     Петър Георгиев

Членове:  Галина Евгениева

                  Даниел Цонков

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. РУСЕ, МЯСТО НА РАБОТА – АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-938/19.04.2019 Г. НА

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

 

             Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-66/31.05.2019 г. на главния прокурор на РБ, за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Русе, място на работа – Апелативен район Велико Търново – 1 щатна бройка, с решение по Протокол № 1/12.06.2019 г.

 

Р Е Ш И:

 

1.  Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Русе, място на работа – Апелативен район Велико Търново – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-938/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ следните кандидати:

 

–       Цветомир Йорданов Петков, вх. № 1/16.05.2019 г.;

–       Георги Пенчев Георгиев, вх. № 2/22.05.2019 г.

 

2.  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Русе, място на работа – Апелативен район Велико Търново – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-938/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ следните кандидати:

 

-       Александър Иванов Евтимов, вх. № 3/29.05.2019 г.

Мотиви за недопускането:

Кандидатът няма придобит професионален опит в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години.

Не е вписан и не отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от Закона за съдебната власт, клас „Криминалистични експертизи“ (съгласно Приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица).

Не са изпълнени изискванията за заемане на длъжността в раздел I, т. 10 и раздел I, Специфични изисквания, т. 1 от Заповед № РД-08-938/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ.

 

–       Свилен Иванов Стефанов, вх. № 4/04.06.2019 г.;

Мотиви за недопускането:

Кандидатът няма придобит професионален опит в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години.

Не е вписан и не отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от Закона за съдебната власт, клас „Криминалистични експертизи“ (съгласно Приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица).

Не са изпълнени изискванията за заемане на длъжността в раздел I, т. 10 и раздел I, Специфични изисквания, т. 1 от Заповед № РД-08-938/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ.

 

–       Десислава Живкова Неделчева, вх. № 5/05.06.2019 г.

Мотиви за недопускането:

Кандидатът е предоставил копие на Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“, серия ВТУ-97, № 012274, регистрационен № 24302/1998 г. от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, за завършена специалност „Балканистика“ (учител по история). Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС№ 125/2002 г., професионално направление „Педагогика“ попада в област на висше образование „Педагогически науки“.

Кандидатът е предоставил копие на Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“, серия ВТУ-2003, № 006162, регистрационен № 41182/2003 г. от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, за завършена специалност „Психология“.

Не са изпълнени изискванията за заемане на длъжността в раздел I, т. 8 от Заповед № РД-08-938/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ.

 

Провеждането на писмения тест и събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на  08.07.2019 г., от 14:00 ч., в сградата на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Русе с адрес: гр. Русе, бул. „Скобелев“ № 49, ет. 2, кабинет № 210.

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

Председател:  Петър Георгиев

                                              

                                                        Членове:  Галина Евгениева

                                                                          Даниел Цонков

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 
 

 

                                           

 

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                           
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

„Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба,

с работно място – Следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Русе,

място на работа – Апелативен район Велико Търново.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

2. е навършило пълнолетие.

3. не е поставено под запрещение.

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в областта на: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана.

8. професионално направление: филология; право; физически науки; химически науки; биологически науки; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; материали и материалознание; архитектура, строителство и геодезия; металургия; химични технологии; общо инженерство; национална сигурност; военно дело.

9. трудов стаж: 5 години.

10. професионален опит: в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години.

Специфични изисквания:

1) Да е вписан или да отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Криминалистични експертизи”; 2) Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Допълнителни изисквания:

С предимство ще бъдат кандидатите, притежаващи професионална насоченост в областта на графическото и техническо изследване на документи.

II. Описание на длъжността:

1. Анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства.

2. Участва като вещо лице или специалист – технически помощник в извършване на огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК; заснема с фото- и видеокамера; изземва веществени доказателства.

3. Извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по досъдебни производства и съдейства на следователите при назначаване на експертизи.

4. Изготвя експертизи и/или експертни справки в областта на криминалистиката в съответствие с квалификацията и специалната си подготовка.

5. Явява се при призоваване в съдебни заседания за защита на експертните си заключения по експертизи, изготвени във връзка с изпълнение на служебните си задължения.

6. Обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването.

7. При необходимост, извършва проверка в съответните информационните фондове във връзка с изготвяне на експертизи (експертни справки) по конкретни досъдебни производства или действия по разследването, при спазване на определения от директора на Националната следствена служба ред.

8. По разпореждане на директора на НСлС, административния ръководител на Окръжна прокуратура Русе, завеждащия следствен отдел при Окръжна прокуратура Русе и началник отдел „Криминалистика“ в НСлС, оказва експертна и/или методическа помощ на следователите от следствените отдели при окръжните прокуратури, съобразно определения от директора на НСлС ред за използване на мобилните центрове за разследване и при необходимост на следователите от други следствени отдели при окръжните прокуратури по конкретни разследвания.

9. Съхранява и въвежда данни в следните дневници и регистри: регистри за издадените справки от съответните информационни фондове; регистър на изготвените експертизи/експертни справки; регистър за посетените местопроизшествия и др.

10. Поддържа и обезпечава мобилния център за разследване, разпределен на Окръжна прокуратура Русе.

11. Изготвя справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.

12. Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед неговата ефективност и оптимизация.

13. Изготвя заявки за апаратура, консумативи и техническите средства, с които работи.

14. Поддържа в изправност и правилно използва поверената му техника.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението. Към заявлението се прилагат:

1) декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност; 2) заверени преписи от документи за завършено висше образование; 3) заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит; 4) копие от Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, за 2018 г., в който е включен кандидата, разпечатано от ДВ (ако кандидатът е включен в такъв); 5) медицинско свидетелство за работа; 6) автобиография; 7) други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред. Декларация по чл.92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Окръжна прокуратура Русе с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57, ет.3, кабинет № 4.

IV. Процедура/Конкурсна комисия:

Конкурсът на допуснатите кандидати ще се проведе на място в Окръжна прокуратура - Русе, от конкурсна комисия, която :

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността.

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на посоченото общодостъпно място, както и на интернет страниците на ПРБ и ОП Русе - www.prb.bg и www.prb.bg/bg/opruse/karieri.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа.

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели: писмен тест и събеседване по въпроси от областта на криминалистиката; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността; професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4,50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страниците на ПРБ и ОП Русе – www.prb.bg и www.prb.bg/bg/opruse/karieri и на общодостъпно място - информационно табло на ОП Русе на централния вход Съдебна палата, партер с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

Обявата е публикувана в бр. 103 на вестник „Утро“ на 07.05.2019г.