Процедура пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за части от имот на територията на гр. Пловдив