Районна прокуратура - Хасково предаде на съд 34 лица през месец януари 2020 г.

4 Февруари 2020 г.

През месец януари 2020 г. в Районна прокуратура - Хасково са решени по същество 144 наказателни производства, като в съда са били внесени 33 прокурорски акта срещу 34 лица, а именно: 12 обвинителни акта срещу 13 лица, 16 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 16 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са внесени 11 дела срещу 11 лица.

През месец януари 2020 г. в Районна прокуратура - Хасково са решени по същество 144 наказателни производства, като в съда са били внесени 33 прокурорски акта срещу 34 лица, а именно: 12 обвинителни акта срещу 13 лица, 16 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 16 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са внесени 11 дела срещу 11 лица.

В Районен съд - Хасково с прокурорски акт са внесени - 2 дела за престъпления против младежта (за заживяване на съпружески начала на лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст с пълнолетен); 7 дела за престъпления против собствеността (кражби, обсебване, унищожаване и повреждане на чужди движими или недвижими вещи); едно дело за престъпление против интелектуалната собственост (за използване в търговската дейност на марки без съгласието на притежателите на изключителното право и без правно основание); едно дело за престъпление против стопанството (за държане на акцизни стоки без изискуемия по закон бандерол в немаловажен случай); 1 дело за престъпление против правосъдието (за осуетяване н изпълнението на съдебно решение); 1 дело за документно престъпление и 20 дела за общоопасни престъпления (противозаконно причиняване на смърт, тежко или трайно увреждане след проявена жестокост към гръбначно животно, палеж на имущество на значителна стойност, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; причиняване на значителни вреди или телесни повреди при непредпазливо управление на МПС; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).