Районна прокуратура - Хасково предаде на съд 24 лица през месец септември

8 Октомври 2019 г.

През месец септември 2019 г. в Районна прокуратура - Хасково са решени по същество 125 наказателни производства, като в съда са били внесени 24 прокурорски акта срещу 24 лица, а именно: 10 обвинителни акта срещу 10 лица, 7 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 7 лица и 7 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са решени 7 срещу 7 лица.

През месец септември 2019 г. в Районна прокуратура - Хасково са решени по същество 125 наказателни производства, като в съда са били внесени 24 прокурорски акта срещу 24 лица, а именно: 10 обвинителни акта срещу 10 лица, 7 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 7 лица и 7 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са решени 7 срещу 7 лица.

В Районен съд - Хасково с прокурорски акт са внесени: 5 дела за престъпления против младежта (за неплащане на издръжка за заживяване на съпружески начала на лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст с пълнолетен); 4 дела срещу 4 лица за престъпления против собствеността (кражби, унищожаване и повреждане на чужди движими и недвижими вещи); едно дело за документно престъпление; едно дело за палеж и 13 дела за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; причиняване на значителни вреди или телесни повреди при непредпазливо управление на МПС, държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).