4 Април 2017 г.

96,23 % са осъдителните и санкционни решения след внесени в съда актове на прокурорите от Окръжна прокуратура-Хасково и районните прокуратури в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград

Сподели

 96,23 % са осъдителните и санкционни решения след внесени в съда актове на прокурори от Окръжна прокуратура – Хасково и районните прокуратури в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград, сочат данните от годишния доклад за 2016 г. на Окръжна прокуратура – Хасково. През изминалата година от прокурорите в горепосочените магистратури в съда са внесени общо 1396 акта, съобщи по време на Общото годишно събрание прокурор Иван Стоянов, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково. Констатира се намаление на регистрираните престъпления спрямо предходната 2015 г., а именно: с 2,26 % по данни на ОДМВР-Хасково; с 54 % в ГПУ-Свиленград; и с 23,3 % на ГКПП „Капитан Андреево“ към Митница-Бургас.

96,23 % са осъдителните и санкционни решения след внесени в съда актове на прокурори от Окръжна прокуратура – Хасково и районните прокуратури в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград, сочат данните от годишния доклад за 2016 г. на Окръжна прокуратура – Хасково. През изминалата година от прокурорите в горепосочените магистратури в съда са внесени общо 1396 акта, съобщи по време на Общото годишно събрание прокурор Иван Стоянов, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково. Констатира се намаление на регистрираните престъпления спрямо предходната 2015 г., а именно: с 2,26 % по данни на ОДМВР-Хасково; с 54 % в ГПУ-Свиленград; и с 23,3 % на ГКПП „Капитан Андреево“ към Митница-Бургас.

Съществен е ръстът по наблюдавани дела с предмет на престъплението – наркотици, като те са с 75 повече от 2015 г. Нараснали са и внесените прокурорски актове по тези престъпления с 18, а осъдителните присъди с 25.

Налице е положителната тенденция през 2016 г. за увеличаване броя на внесените в съда обвинителни актове и предадените на съд лица за същински корупционни престъпления, при сравнение с предходните години.

Отчетен бе и ръст на бързите производства с 9,3 % повече от тези през 2015 г.

Констатиран бе спад в броя на влезлите в сила оправдателните присъди, които през 2016 г. са били 4, или с 10 по-малко от тези през 2015 г.

Прокурорът Иван Стоянов обърна внимание и върху срочността на решаване на преписки и дела от прокурор в срок, като през 2016 г. от прокурорите в Хасковски съдебен район няма решени преписки и дела извън едномесечния срок.

Отчетен бе ръст в броя участия в съдебни заседания на прокурорите. През 2016 г. прокурорите от Хасковски съдебен район са взели участие в общо 3513 съдебни заседания. Броят съдебни заседания през предходния отчетен период е бил 3475.

Представиха се и данни от графичните информации по основни показатели за дейността на прокуратурите през 2016 г., изготвени от Отдел V „Аналитичен“ при ВКП.  По показателя за среден брой решени по същество досъдебни производства от един прокурор, прокурорите от района на ОП-Хасково (ОП+РП) са на 2-ро място в страната, а прокурорите от ОП-Хасково заемат 3-то място в страната. По показателя за среден брой прокурорски актове внесени в съда на един прокурор, прокурорите от района на ОП-Хасково (ОП+РП) отново са на2-ро място в страната, а прокурорите от ОП-Хасково заемат 5-то място в страната.

Гости на събранието бяха Миглена Тянкова- и.ф. административен ръководител-председател на Окръжен съд -Хасково, Ива Байнова-зам.административен ръководител-зам.председател на Административен съд -Хасково, Ангел Цанков-Директор ОДМВР-Хасково и Павел Несторов-ръководител на ДАНС-Хасково.

По време на Общото събрание присъства и Николай Божилов – прокурор в Апелативна прокуратура-Пловдив, който поздрави домакините за постигнатите през изминалата година много добри резултати въпреки регистрираното намаляване на общия обем на работата и посочи, че по множество от отчетените показатели прокурорите от района на Окръжна прокуратура -Хасково са на челно място в апелативната зона.

На събранието присъстваха Стелияна Атанасова, прокурор в Отдел І „Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура, и Николай Любенов, ръководител на Отдел ІII „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура. Стелияна Атанасова направи конкретни препоръки, във връзка с работата по делата за данъчните престъпления. Николай Любенов отбеляза добрите показатели за върнатите от съда дела и оправданите лица през изминалата спрямо предходната година.