Кариери

Сподели

30 Май 2022 г.
Конкурс за длъжността "Прокурорски помощник"

ПРОТОКОЛ

№ 2

От заседание на комисията назначена със Заповед № РД-09-271/29.06.2022 г. относно конкурс за заемане на 1 щатна бройка

за длъжността „прокурорски помощник”

във Военно-окръжна прокуратура – гр.Пловдив

 

На 21.07.2022 г. и 22.07.2022 г., комисията назначена със Заповед № РД-09-271/29.06.2022 год. на Административния ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, за провеждане на конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в администрацията на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив,  проведе събеседване с всеки един от явилите се кандидати, допуснати до участие.

Всеки член на комисията независимо постави оценка, като крайната оценка се формира като средно аритметично от оценките на членовете от комисията, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

1

2

3

Крайна оценка

1

Вержин ********* Хугасян

3,50

3,50

3,00

3,33

2

Лиляна ********* Станчева

4,00

4,00

4,00

4,00

3

Иван ********* Христосков

3,00

3,50

3,00

3,17

4

Светлана ********* Симитчиева

4,50

4,00

3,00

3,83

5

Габриела ********* Казиска

4,50

4,00

3,00

3,83

6

Станислава ********* Божева

3,00

4,00

3,00

3,33

7

Аделина  ********* Конгалова – Милушева

4,50

3,50

3,00

3,67

8

Даниела ********* Тотева

3,50

3,50

3,00

3,33

9

Милчо ********* Русев

5,00

4,50

4,00

4,50

10

Неделя ********* Гавраилова

-

-

-

Не се явява

11

Денка ********* Динкова

5,00

4,00

4,00

4,33

12

Деян ********* Христов

-

-

-

Не се явява

13

Бейсим ********* Мехмед

-

-

-

Не се явява

14

Петър ********* Чочев

4,50

4,00

3,00

3,83

15

Лилия ********* Тумбева

3,50

4,00

3,00

3,50

16

Добра ********* Вангелова

3,50

3,50

3,00

3,33

17

Димитър ********* Чолаков

5,50

5,50

5,00

5,33

18

Добромира ********* Бончева

5,00

5,00

5,00

5,00

19

Илияна ********* Кръчмарова

-

-

-

Не се явява

20

Златка ********* Карабойчева

4,00

4,00

4,00

4,00

21

Иван ********* Петров

-

-

-

Не се явява

22

Вангел ********* Рангелов

-

-

-

Не се явява

23

Радослав Митков Костов

-

-

-

Не се явява

24

Десислава ********* Петкова

3,00

3,00

3,00

3,00

Въз основа на получените крайни оценки, конкурсната комисия извърши следното класиране:

 Класиране на кандидати за длъжността „прокурорски помощник“

Три имена

Окончателна оценка

1

Димитър ********* Чолаков

5,33

2

Добромира ********* Бончева

5,00

3

Милчо ********* Русев

4,50

4

Денка ********* Динкова

4,33

5

Лиляна ********* Станчева

Златка ********* Карабойчева

4,00

4,00

6

Светлана ********* Симитчиева

Габриела ********* Казиска

Петър ********* Чочев

3,83

3,83

3,83

7

Аделина  ********* Конгалова – Милушева

3,67

8

Лилия ********* Тумбева

3,50

9

Вержин ********* Хугасян

Станислава ********* Божева

Даниела ********* Тотева

Добра ********* Вангелова

3,33

3,33

3,33

3,33

10

Иван ********* Христосков

3,17

11

Десислава ********* Петкова

3,00

Комисията обявява класирането на кандидатите чрез публикуване на настоящия протокол в интернет страницата на ВОП - Пловдив и на таблото за обявления в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив, ул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 28

Цялата документация, свързана с организацията и самото провеждане на конкурса, ведно с документите на кандидатите да се представят на Административен ръководител  - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр.Пловдив, на разпореждане.

 

                                                   

КОНКУРСНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА

СЪС ЗАПОВЕД № РД-04-271/29.06.2022 г.

                                     

 

 

С П И С Ъ К

 на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник“ в администрацията на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.

 

 

         Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-271/20.06.2022  год. на административния ръководител, с решение по Протокол № 1/04.07.2022 г. допуска за участие в конкурса следните кандидати:

 

 

 

Вх.№ на заявлението

Дата на подаване

Име, презиме и фамилия

1

401/2022 г.

07.06.2022 г.

Вержин ******* Хугасян

2

402/2022 г.

07.06.2022 г.

Лиляна ******* Станчева

3

405/2022 г.

08.06.2022 г.

Иван ******** Христосков

4

406/2022 г.

08.06.2022 г.

Светлана ******** Симитчиева

5

412/2022 г.

13.06.2022 г.

Габриела ******** Казиска

6

413/2022 г.

13.06.2022 г.

Станислава ********* Божева

7

419/2022 г.

15.06.2022 г.

Аделина  ******** Конгалова – Милушева

8

420/2022 г.

15.06.2022 г.

Даниела ****** Тотева

9

421/2022 г.

15.06.2022 г.

Милчо ***** Русев

10

430/2022 г.

17.06.2022 г.

Неделя ****** Гавраилова

11

433/2022 г.

20.06.2022 г.

Денка ****** Динкова

12

441/2022 г.

21.06.2022 г.

Деян ******* Христов

13

442/2022 г.

21.06.2022 г.

Лилия ******* Тумбева

14

454/2022 г.

24.06.2022 г.

Добра ****** Вангелова

15

457/2022 г.

27.06.2022 г.

Димитър ******* Чолаков

16

461/2022 г.

27.06.2022 г.

Добромира ******* Бончева

17

463/2022 г.

27.06.2022 г.

Илияна ******** Кръчмарова

18

464/2022 г.

28.06.2022 г.

Златка ******* Карабойчева

19

465/2022 г.

28.06.2022 г.

Иван ******* Петров

20

466/2022 г.

28.06.2022 г.

Вангел ******* Рангелов

21

469/2022 г.

28.06.2022 г.

Радослав ****** Костов

22

470/2022 г.

28.06.2022 г.

Десислава ****** Петкова

 

 

         Събеседването ще се проведе в сградата на Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 28, както следва:

         -На 21.07.2022 г. от 10.00 ч. за кандидатите:

 1. Вержин Хугасян
 2. Лиляна Станчева
 3. Иван Христосков
 4. Светлана Симитчиева
 5. Габриела Казиска
 6. Станислава Божева
 7. Аделина Конгалова – Милушева
 8. Даниела Тотева
 9. Милчо Русев
 10. Неделя Гавраилова
 11. Денка Динкова
 12. Деян Христов

 

 

-На 22.07.2022 г. в 10.00 ч. за кандидатите:

 1. Лилия Тумбева
 2. Добра Вангелова
 3. Димитър Чолаков
 4. Добромира Бончева
 5. Илияна Кръчмарова
 6. Златка Карабойчева
 7. Иван Петров
 8. Вангел Рангелов
 9. Радослав Костов
 10. Десислава Петкова

 

Кандидатите следва да се явят на посочената дата и място в 9,30 ч.,  като носят документ за самоличност.

 

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА

СЪС ЗАПОВЕД № РД-04-271/29.06.2022 г.

 

 

С П И С Ъ К

 на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник“ в администрацията на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.

 

         Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-271/20.06.2022  год. на административния ръководител, с решение по Протокол № 1/04.07.2022 г. не допуска за участие в конкурса следните кандидати:

 

1

459/2022 г.

27.06.2022 г.

Лъчезар ******* Георгиев

2

467/2022 г.

28.06.2022 г.

Бейсим  ******* Мехмед

3

468/2022 г.

28.06.2022 г.

Иван ******** Печилков

4

474/2022 г.

29.06.2022 г.

Иван ******* Кърчев

5

475/2022 г.

29.06.2022 г.

Петър ***** Чочев

6

476/2022 г.

29.06.2022 г.

Елеонора ******* Гагова

        

         -Кандидатът Лъчезар Георгиев не се допуска, тъй като не е представил документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

         -Кандидатът Бейсим Мехмед не се допуска, тъй като не е представил медицинско свидетелство за работа;

         -Кандидатът Иван Печилков не се допуска, тъй като не е представил документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

         -Кандидатите Иван Кърчев, Петър Чочев и Елеонора Гагова, не се допускат, тъй като са представили документите си след изтичане на 30-дневния срок, считано от датата на публикуване на обявата (30.05.2022 г.).

 

         Недопуснатите кандидати да бъдат уведомени писмено за основанието за недопускането им.

 

                               Недопуснатите кандидати могат да подадат възражения до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението.

                            

КОНКУРСНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА

СЪС ЗАПОВЕД № РД-04-271/29.06.2022 г.

 

Във връзка с подаването на документи за участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник“, уточняваме, че кандидатите, които работят по трудово правоотношение, следва да подадат декларацията за несъвместимост, като не посочват т. 5.

 

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за назначаване

на съдебен служител - 1 (една) щатна бройка

 на длъжност „Прокурорски помощник“

във Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив

 

Описание на длъжността:

Прокурорският помощник подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции. Изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; носи  отговорност  за  изготвените проекти на документите, които е съставил; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ; изпълнява и други задачи, възложени от прокурорите или от административния ръководител на съответната прокуратура.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатът да е лице, което:

1.е български гражданин;

2.е навършило пълнолетие;

3.не е поставено под запрещение;

4.не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5.не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6.има висше образование по специалността "Право";

7.е преминало стажа, определен в ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;

8.не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;

9.не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

10.да притежава необходимите професионални и нравствени качества; съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

11.да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

12.да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ЗСВ, в ПАПРБ, в Класификатора на длъжностите в администрацията, утвърден от Прокурорската колегия на ВСС и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;

13.не страда от психическо заболяване;

 

 

Допълнителни изисквания:

 1. Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която кандидатства.
 2. Притежаване на компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel) и Internet.
 3. Умения за работа с правно–информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.
 4. Умения за работа в екип и комуникативност.
 5. Организираност и експедитивност.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. писмено заявление - по образец;
 2. декларация от кандидата по чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ – по образец;
 3. автобиография;
 4. заверени копия от документи за висше образование по специалност „Право“;
 5. заверено копие от удостоверение за правоспособност;
 6. заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
 7. заверено копие от документ за компютърна грамотност;
 8. свидетелство за съдимост;
 9. медицинско свидетелство за работа;
 10. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
 11. лична карта (за справка);
 12. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава (по желание на кандидата).

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап - по документи. Разглеждане на всяко постъпило заявление, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността

Втори етап – събеседване по въпроси, свързани с:

-Познаване на нормативната уредба в областта на наказателното право и процес;

-Познаване на Етичния кодекс на съдебните служители;

-Познаване на Правилник за администрацията на Прокуратура на Република България;

- Професионална мотивация за работа във ВОП – Пловдив.

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система с точност до 0,50 и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Срок за подаване на документите:

Документите се подават в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата в централен ежедневник, и в един специализиран сайт за работа.

Място за подаване на документите:

Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в служба „Регистратура, деловодство и архив” (деловодството) на Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, ет.1, каб. № 14.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

Място за обявления:

Съобщенията, свързани с конкурса се обявяват на входната врата на сградата на ВОП – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г.М. Димитров” № 28 и на интернет страница на Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив https://prb.bg/vopplovdiv/.

         

        

Обявата е публикувана на 30.05.2022 г. във вестник „24 часа“ бр. 126, както и на сайта на jobs.bg.