Кариери

Сподели

24 Август 2021 г.
Конрукс за длъжността "Съдебен деловодител"

Уважаеми участници, втори етап от конкурса за "Съдебен деловодител" ще бъде проведен на 26.10.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив.

 

ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ГР. ПЛОВДИВ обявява конкурс за назначаване

на съдебен служител - 1 (една) щатна бройка на длъжност „Съдебен деловодител“

във Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив, Военно-следствен участък – гр. Стара Загора

 

Кратко описание на длъжността:

Съдебният деловодител приема, описва и изпраща всички входящи и изходящи документи; изготвя писма, протоколи, постановления, актове и други документи; прошнурова, номерира и съставя опис на приключените досъдебни производства и преписки.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 1. да е български гражданин;
 2. да е навършило пълнолетие;
 3. да не е поставено под запрещение;
 4. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, ПАПРБ, в Класификатора по чл.341, ал.1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;
 7. да има завършено средно образование.

Допълнителни изисквания:

 1. да не е придобило и упражнило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69 от КСО;
 2. да познава нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която кандидатства;
 3. да притежава компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel) и Internet.

     Специални умения:

 1. умения за работа в екип;
 2. организираност и експедитивност в работата.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. писмено заявление - по образец;
 2. автобиография (тип CV) - по образец;
 3. лична карта (за справка);
 4. документ за компютърна грамотност;
 5. заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 6. заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
 7. декларация от кандидата по чл.95, ал.2, т.1 от ПАПРБ - по образец;
 8. декларация от кандидата по чл.95, ал.2, т.2 от ПАПРБ (чл.107а, ал.1 от КТ) – по образец;
 9. медицинско свидетелство за работа;
 10. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава (по желание на кандидата).

Начин на провеждане на конкурса – 3 етапа:

І. Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на определените кандидати.

ІІ. Писане и оформяне на документи и проверка на компютърната грамотност - Word, Excel.

ІІІ. Събеседване с допуснатите кандидати за проверка на общата култура.

Срок за подаване на документите:

Документите следва да се подават 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата в местен ежедневник.

Място за подаване на документите:

Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в служба „Регистратура, деловодство и архив” (деловодството) на Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, ет.1, каб. № 14, където се предоставя и типова длъжностна характеристика.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

Място за обявления:

Съобщенията, свързани с конкурса се обявяват на: входната врата на сградата на ВОП – гр. Пловдив, ул. „Д-р Г.М. Димитров” № 28; входната врата на Съдебната палата, гр. Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33 и на интернет страница на Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив https://prb.bg/vopplovdiv/.

Телефон за справки: 032 204334.

        

Обявата е публикувана на 24.08.2021 г. във вестник „Старозагорски новини“ бр. 60 /6023/.

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура, деловодство и архив“ в администрацията на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Военно-следствен участък – Стара Загора.

          Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-340/24.09.2021 г. на административния ръководител, с решение по Протокол № 1/27.09.2021 г. допуска за участие в конкурса следните кандидати:

 

 

Вх. № на заявлението

Дата на подаване

Име, презиме и фамилия

1

556/2021 г.

01.09.2021 г.

Цветелина ****** Недялкова

2

570/2021 г.

14.09.2021 г.

Живко ******** Тодоров

3

581/2021 г.

23.09.2021 г.

Цветелина ******** Иванова

 

 

 

         Втори етап на конкурса ще се проведе на 12.10.2021 г.  (вторник) от 10.00 часа, в сградата на Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив, ул. „д-р Г. М. Димитров“ № 28, чрез:

Писане и оформяне на документи (практическа задача за качество) и проверка на компютърната грамотност - Word, Excel (практическа задача).