Всички съдебни служители на Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив
са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок.

Всички съдебни служители на Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив
са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ в законоустановения срок.