№ по
ред
Входящ
номер
Дата на
завеждане
Име на декларатора
Длъжност
Декларация
1 539/18 05.06.2018 Мария Атанасова съдебен секретар
2 542/18 06.06.2018 Мария Чаракчиева завеждащ служба "РКИ"
3 543/18 06.06.2018 Красимира Цочева служител по сигурността на информация
4 544/18 06.06.2018 Красимира Костадинова главен счетоводител
5 545/18 06.06.2018 Иванка Вълчанова съдебен администратор
6 546/18 06.06.2018 Ганка Карагенска съдебен секретар
7 547/18 06.06.2018 Добромира Янева съдебен секретар
8 548/18 06.06.2018 Александра Демирева съдебен секретар
9 549/18 06.06.2018 Валя Стоянова съдебен архивар
10 550/18 06.06.2018 Цанка Попова завеждащ служба "РДА"
11 551/18 06.06.2018 Красимир Пенков системен администратор
12 552/18 06.06.2018 Мая Георгиева съдебен деловодител
13 553/18 06.06.2018 Маргарита Христова съдебен деловодител
14 554/18 06.06.2018 Теодора Бозукова прокурорски помощник
15 722/18 07.08.2018 Кристина Симеонова старши специалист - счетоводител