Деловодство на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив

Адрес: 4000 Пловдив, ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 28, етаж 1, каб. 13

Телефон: 032/633 839, 032/204 336

Работно време: от 08.30 часа до 17.00 часа без прекъсване

 

В деловодството на ВОП – Пловдив можете:

  1. Да подадете сигнал, жалба или молба:
  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение от ВОП – Пловдив за наличие на досъдебни производства.

 

Подаването на сигнал, жалба или молба може да осъществите по следните начини:

  • подадени на място в деловодството на ВОП – Пловдив;
  • изпратени по пощата или по факс, собственоръчно подписани;
  • изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значение на саморъчен подпис.

 

  1. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефона.

 

     Във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив не можете да получите правна консултация.