Заповед за въвеждане на предпазни мерки за работа и обслужване на граждани в РП-Крумовград

19 Март 2020 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

РП № 32/18.03.2020 година

           ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЧОТРОВА – Районен прокурор и Административен ръководител при Районна прокуратура – Крумовград, в изпълнение на Заповед № РД-04-84/09.03.2020г. на Главния прокурор на РБ и във връзка с допълнително постъпилите от АГП предписания и препоръки, на основание чл.140 от ЗСВ

 Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 1. В работните кабинети на прокурорите и служителите в Районна прокуратура – Крумовград да не бъдат допускани външни лица, с изключение на деловодителите на РУ-Крумовград и ГПУ-Крумовград.

 2. Наблюдаващите прокурори да извършат преценка на предстоящите процесуално-следствени действия по наблюдаваните от тях  досъдебни производства, като до последващо  нареждане планират и извършват само нетърпящи отлагане действия, които са свързани с непосредствен контакт с външни лица /обвиняеми, адвокати, свидетели и др./. Наблюдаващите прокурори да изискват само писмени и по телефон доклади по преписките и досъдебните производства.

 3. Предвид невъзможността да се обособи съответно помещение, подаването и получаването на жалби, сигнали, заявления за издаване на удостоверителни документи от граждани и адвокати, получаването и предаването на поща да се извършва единствено в деловодството на РП - Крумовград от съдебния секретар, а в нейно отсъствие от главен специалист - адм.дейност. Служителите да използват съответни предпазни средства – маски, ръкавици и др.

 4. Прокурорите и служителите при РП – Крумовград да спазват препоръките и предписанията за предпазване от заболявания и вирусни инфекции, посочени в писмо изх. № ГП №221/11.03.2020 г. на АГП. Определям куриера при РП – Крумовград, който да отговаря пряко за прилагане на предпазните мерки.

 5. Поради невъзможност да се осигури отстояние не по-малко от 2 метра между прокурорите и съдебните служители в канцеларията на РП – Крумовград, да се предостави възможност за последователно ползване на платен годишен отпуск или за работа от разстояние /дистанционна форма на работа/.

 6. Препоръчва се подаването на документи от граждани и институции да се извършва по пощата или по електронен път. Справки по преписки и дела да се извършват само по телефоните или по електронен път.

7. Заповедта да се сведе до знанието на прокурорите и служителите при РП – Крумовград и до началник ОЗ „Охрана“ - Кърджали, за сведение и изпълнение и да се публикува в електронната страница на Районна прокуратура – Крумовград.

                                                       РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                                                            /П.ЧОТРОВА/