Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване

няма подадени декларации

Декларации по чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.340а ал.2 от ЗСВ

няма подадени декларации

Списък на съдебните служители - задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, неподали декларации