Правомощия и компетентност

Правомощия

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.

Компетентност

В компетентността на Районна прокуратура е да образува и ръководи разследването, повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер, както следва:

  1. Престъпления против личността:
    • убийство по непредпазливост - чл.122
    • склоняване и подпомагане към самоубийство, закани за убийство - чл.127
    • тежки и средни умишлени и непредпазливи телесни повреди - чл.128 - чл.129
    • противозаконно лишаване от свобода - чл.143
    • блудство, изнасилване, кръвосмешение, склоняване към проституция, отвличане с цел разврат, порнография - чл.149 - чл.159
    • трафик на хора - чл.159а
  2. Престъпления против собствеността
    • кражба - чл.194 и сл.
    • грабеж - чл.198
    • длъжностно присвояване - чл.201 и сл.
    • обсебване - чл.206
    • измама - чл.209 и сл.
    • изнудване - чл.213 и сл.
  3. Стопански престъпления - чл.220 - чл.227
  4. Престъпления против кредиторите - чл.227б - чл.227е
  5. Престъпления в отделните стопански отрасли - чл.228 и сл.
    • бракониерство - чл.237 и сл.
    • нарушение на валутното законодателство - чл.251
    • укриване на данъци - чл.255а
  6. Престъпления срещу дейността на държавните органи - чл.269 и сл.
    • незаконно преминаване на държавна граница - чл.279 и сл.
  7. Длъжностни престъпления - чл.284 - чл.285
  8. Престъпления против правосъдието - чл.286 и сл.
    • набедяване - чл.286
    • лъжесвидетелстване - чл.290
  9. Документни престъпления - чл.308 - чл.319
  10. Престъпления против реда и общественото спокойствие - чл.320 и сл.
    • самоуправство - чл. 323
    • хулиганство - чл.325
  11. Общоопасни престъпления - чл.330 и сл.
    • държане, търговия, производство и др. на огнестрелно оръжие - чл.339
    • ПТП - чл.343 и сл.
    • ПОМПС - чл.346 и сл.

При осъществяване на дейността си Районна прокуратура  разпорежда на РУП извършването на предварителни проверки с оглед установяване на данни за извършени престъпления.

В зависимост от резултатите от тези проверки прокурорът се произнася с мотивирани постановления за образуване или отказ да се образува наказателно производство. От компетентността на РП е решаване въпросите на досъдебното производство, свързани с преобразуване, прекратяване, спиране на наказателно производство, разпореждане с веществените доказателства, отводи на разследващите органи и други; извършване на проверки и внасяне на предложения за задължителни лечения по чл.157 ЗЗ.

Всички постановления на РП, освен изрично посочените в НПК подлежат на обжалване пред Окръжна прокуратура.