Правомощия и компетентност

І. ПРАВОМОЩИЯ

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.

Районна прокуратура е компетентна да се произнася и относно незабавното възстановяване на самоуправно нарушени права на граждани.

В такива случаи, след като бъде сезиран с жалба от гражданите, дежурният прокурор разпорежда извършването на незабавна проверка от органите на съответното РПУ и при отказ на нарушителя да възстанови първоначалното фактическо положение, издава постановление в този смисъл.

ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

В компетентността на Районна прокуратура гр. Дупница е да образува и ръководи разследването, повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер, както следва:

 1. Престъпления против личността:
  • убийство по непредпазливост - чл. 122
  • склоняване и подпомагане към самоубийство, закани за убийство - чл. 127
  • тежки и средни умишлени и непредпазливи телесни повреди - чл. 128 - 129
  • отвличане и противозаконно лишаване от свобода - чл. 142, чл. 142 а
  • блудство, изнасилване, кръвосмешение, склоняване към проституция, отвличане с цел разврат, порнография - чл. 149 - 159
  • трафик на хора - чл. 159 а
 2. Престъпления против собствеността
  • кражба - чл. 194 и сл.
  • грабеж - чл. 198
  • измама - чл. 209 и сл.
  • обсебване - чл. 206
  • длъжностно присвояване - чл. 201 и сл.
  • изнудване - чл. 213 и сл.
 3. Стопански престъпления - чл. 220 - 227
 4. Престъпления против кредиторите - чл. 227 б - 227 е
 5. Престъпления в отделните стопански отрасли - чл. 228 - 240
  • бракониерство - чл. 237 и сл.
  • квалифицирана контрабанда - чл. 242 и сл.
  • подправка, държане и прокарване в обръщение на парични знаци - чл. 243 и сл.
  • нарушение на валутното законодателство - чл. 251
  • укриване на данъци - чл. 255 и сл.
 6. Престъпления срещу дейността на държавните органи - чл. 269 и сл.
  • иманярство - чл. 278 б
  • незаконно преминаване на държавна граница - чл. 279 и сл.
 7. Длъжностни престъпления - чл. 282 - 285
 8. Престъпления против правосъдието
  • лъжесвидетелстване - чл. 290
  • набедяване - чл. 286
 9. Подкуп - чл. 304 - 307 а
 10. Документни престъпления - чл. 308 - 319
 11. Компютърни престъпления - чл. 319а - 319е
 12. Престъпления против реда и общественото спокойствие
  • хулиганство - чл. 325
  • самоуправство - чл. 323
 13. Общоопасни престъпления
  • палеж - чл. 330 и сл.
  • взрив - чл. 333
  • държане, търговия, производство и др. на огнестрелно оръжие - чл. 339
  • ПТП - чл. 343 и сл.
  • ПОМПС - чл. 346 и сл.

При осъществяване на дейността си Районна прокуратура разпорежда на РПУ извършването на предварителни проверки с оглед установяване на данни за извършени престъпления.

В зависимост от резултатите от тези проверки прокурора се произнася с мотивирани постановления за образуване или отказ да се образува наказателно производство.

От компетентността на РП е решаване въпросите на досъдебното производство, свързани с преобразуване, прекратяване, спиране на наказателно производство, разпореждане с веществените доказателства, отводи на разследващите органи и други; извършване на проверки и внасяне на предложения за задължителни лечения по чл.36 ЗНЗ.

Всички постановления на РП, освен изрично посочените в НПК подлежат на обжалване пред Окръжна прокуратура.