10 Април 2013 г.

„Ден на отворените врати“

Сподели

На 10.04.2013 г. в Районна прокуратура – Ардино се проведе „Ден на отворените врати“.

На 10.04.2013 г. в Районна прокуратура – Ардино се проведе „Ден на отворените врати“.

Поканени бяха граждани, представители на местния бизнес и обществеността, ученици - зрелостници от  ПГ „Христо Смирненски“ гр. Ардино.

В Съдебна палата Ардино прокурорите от РП Ардино проведоха беседа с гостите по предварително изготвени за целта материали.

Посетителите бяха запознати нагледно и по достъпен за възрастта начин с историята и мястото на прокуратурата в съдебната система, с практическата работа в институцията. Беше разяснена ролята на прокурора в хода на досъдебното производство и наказателното производство като цяло. Учениците, в присъствие на техния преподавател, бяха запознати със структура, функции на Прокуратурата, статут на магистратите, във връзка с поставените конкретни въпроси от присъстващите, с правата и задължения на прокурора, с принципа за случайно разпределение на делата в прокуратурата, участието на прокурора в граждански дела. Бяха запознати със спецификата на работата на прокурора и съдебния служител.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

/П.БОРИСОВ/