1. Заповед за утвърждаване на вътрешните правила.

 

2. Вътрешни правила за реда и организацията

 

3. Вътрешни правила за поддържане профила на купувача