Вътрешни правила

    Районна прокуратура Сливен

    Заповед РД-04-70/11.10.2018г., относно изменение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки

    Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в РП - Сливен към 24.09.2015 / 22.7 MB

    Районна прокуратура Нова Загора

    Районна прокуратура Котел