Районна прокуратура Сливен

Сподели

15 Септември 2021 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „системен администратор“ в общата администрация на РП – Сливен

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  1. подпомагане на административния ръководител на прокуратурата при въвеждането и използването на информационните технологии;
  2. осигуряване на програмното обезпечаване и техническото състояние на компютърната техника;
  3. участие в интегрирането на информационните системи на прокуратурата в информационните системи на други ведомства;
  4. осъществяване на обучението на прокурорите и съдебните служители при работа с компютърна техника и програмни продукти;
  5. подпомагане на административния ръководител на прокуратурата в събирането и обобщаването на статистическата информация;
  6. изготвяне на план и мерки за вътрешна информационна сигурност аз одобрение от административния ръководител;
15 Септември 2021 г.
Районна прокуратура – Сливен обявява конкурс за заемане на 2 /две/ щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител” в служба „РД“ при РП – Сливен – 1 щатна бройка по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и – 1 щатна бройка по реда на чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Съдебният деловодител приема и регистрира входящата кореспонденция; експедира изходящата кореспонденция; въвежда данни в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България относно всички преписки, досъдебни производства; цялата входяща и изходяща кореспонденция на прокуратурата; извежда справочната информация от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България;

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 826 лв.