2021 година

Tериториално отделение Котел

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
2 18.06.2021 Галина Козарева Главен специалист административна дейност Декларация за несъвместимост

Районна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 14.06.2021 Магдалина Гърбова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост
3 29.10.2021 Ивелина Каразапрянова Главен специалист"Човешки ресурси" Декларация за несъвместимост
4 25.11.2021 Магдалина Гърбова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост
5 29.11.2021 Мартин Илиев Системен администратор Декларация за несъвместимост
6 29.11.2021 Силвия Атанасова Съдебен деловодител Декларация за несъвместимост

Tериториално отделение Котел

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 01.07.2021 Галина Козарева Главен специалист административна дейност Галина Козарева
8 21.04.2021 Недялка Устабашиева Съдебен деловодител Недялка Устабашиева.pdf
9 21.04.2021 Милена Фъстъкова Съдебен секретар Милена Фъстъкова.pdf
10 21.04.2021 Тодорка Кръстева Призовкар и чистач Тодорка Кръстева.pdf

Tериториално отделение Нова Загора

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
7 21.04.2021 Ганка Петрова Съдебен секретар Ганка Петрова.pdf
22 13.05.2021 Светла Димитрова Съдебен секретар Св.Димитрова.pdf
23 13.05.2021 Зорница Стоянова призовкар Зорница.pdf
24 13.05.2021 Велинка Евдокимова призовкар В.Евдокимова.pdf

Районна прокуратура - Сливен

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.03.2021 Кунка Момчилова Главен специалист "Човешки ресурси" Кунка Момчилова.pdf
2 06.07.2021 Магдалина Гърбова Съдебен деловодител Магдалина Гърбова
2 08.04.2021 Стефан Кортезов съдебен архивар Стефан Кортезов.pdf
3 12.04.2021 Ивелина Георгиева Главен счетоводител Ивелина Георгиева.pdf
3 09.11.2021 Ивелина Каразапрянова Главен специалист"Човешки ресурси" Декларация за имущество и интереси
4 03.12.2021 Магдалина Гърбова Съдебен деловодител Декларация имущество
4 19.04.2021 Величка Гривова-Иванова Съдебен деловодител Величка Гривова.pdf
5 19.04.2021 Дияна Стефанова Съдебен деловодител Дияна Стефанова.pdf
5 15.12.2021 Мартин Илиев Системен администратор Декларация имущество
6 21.04.2021 Йорданка Терзиева-Николова Съдебен секретар Йорданка Терзиева.pdf
6 21.12.2021 Силвия Атанасова Съдебен деловодител Декларация имущество
11 21.04.2021 Мария Стоянова Съдебен деловодител Мария Стоянова.pdf
12 14.05.2021 Мария Митева Съдебен секретар Мария Митева.pdf
13 23.04.2021 Минка Петрова Съдебен деловодител Минка Петрова.pdf
14 27.04.2021 Иванка Маркова Завеждащ служба"РД" Минка Петрова.pdf
15 27.04.2021 Елена Илиева Съдебен деловодител Елена Илиева.pdf
16 27.05.2021 Зоя Димитрова Съдебен деловодител Зоя Димитрова.pdf
17 28.04.2021 Габриела Дончева Съдебен деловодител Габриела Кънева.pdf
18 11.05.2021 Димитрина Желязкова Прокурорски помощник Димитрина Желязкова.pdf
19 11.05.2021 Красимира Стоянова Съдебен администратор Красимира Стоянова.pdf
20 12.05.2021 Анелия Събева Ст. специалист-счет.касиер Анелия Събева.pdf
21 12.05.2021 Кънчо Славов Призовкар Кънчо Славов.pdf