18 Юни 2015 г.

„Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Окръжна прокуратура - Русе”

Сподели

„Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Окръжна  прокуратура - Русе”.

гр. Русе, 10.06.2015 г. променена 29.06.2015г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Окръжна прокуратура – Русе,  с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска”  № 57, Съдебна палата, ет. 3, на основание Решение № ОПИ-1/29.06.2015г., на Георги Георгиев – Административен ръководител на Окръжна прокуратура - Русе, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Окръжна прокуратура-Русе“.

Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете и подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на ЗОП.

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя http://www.prb.bg/bg/oprusse/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Русе, Съдебна палата, ет.3, ул. „Александровска” № 57,  стая № 5, служба „Деловодство и регистратура “.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща  или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Всеки участник ще бъде уведомен по ел. поща или факс за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

Офертите се подават всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до 17.00 часа на 20.08.2015 включително, в служба „Регистратура и деловодство” на Окръжна  прокуратура- Русе, гр. Русе, ул.”Александровска” № 57, Съдебна палата, ет. 3, или по пощата, като датата на пощенското клеймо не следва да бъде по-късна от 20.08.2015г.

Офертите ще бъдат отворени на 25.08.2015г. в 10.00 часа в стая № 12, ет.3 на Съдебната палата, гр. Русе, ул.”Александровска” № 57, Съдебна палата и разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (082) 881 307 или на  e-mail: [email protected]

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

 

 

Раздел А.

 

І. Решение № ОП-1/17.06.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Решение № ОП-2/29.06.2015г. за промяна и допълване в първоначалното обявление и документацията на обществената поръчка.

 

ІІ. Обявление за обществена поръчка.

 

Раздел Б.

 

І. Пълно описание на предмета на поръчката.

 

ІІ. Технически спецификации.

 

ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.

 

ІV. Критерии за оценка на офертите. Методика за комплексна оценка на офертите.

 

V. Оферта и указание за подготовката й.

 

VІ. Гаранции.

 

VII. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.

 

VIII. Приложения.

 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ

Решение за спиране