1 Март 2016 г.

Прессъобщение 01.03.2016 г.

Сподели

Пламен Петков днес встъпи в длъжност „прокурор“  в  Окръжна прокуратура – Русе

Окръжният прокурор Георги Георгиев, днес, тържествено връчи  акта за встъпване  в длъжност  „прокурор в Окръжна прокуратура – Русе“ на  Пламен Петков.

       С Решение на Висш съдебен съвет по Протокол №3 от 21.01.2016 г. г-н Петков – следовател в Окръжен следствен отдел  в Окръжна прокуратура-Русе е преместен на основание чл.160 вр.чл.193 ал.3 от Закона за съдебната власт  на длъжността“прокурор“ в ОП-Русе

       Г-н Пламен Петков  е роден през 1971 г.  Юридическият му стаж в органите на съдебната започва през 1998 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд Русе. От 1999г. до 2001г. работи като съдия по вписвания в Районен съд Русе. От 2001 г. до 2013г. е военен следовател във  Военноокръжна прокуратура – Варна, а след това три години е следовател  в Окръжен следствен отдел при ОП-Русе.  Има ранг “Прокурор в Апелативна прокуратура“.

       На г-н Пламен Петков е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ по наказателно право след успешно защитен дисертационен труд на тема „Военни престъпления“ към СУ “Св.Климент Охридски“. Има магистърска степен по специалност „Национална сигурност и отбрана“ към Военна академия“Г.С.Раковски“.

        Бил е многократно лектор и обучител по различни теми, за което са му изказвани служебни благодарности.

        От днес е прокурор в Окръжна прокуратура – Русе.