КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „СЪДЕБЕН АРХИВАР“

13 Октомври 2023 г.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „СЪДЕБЕН АРХИВАР“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

 

Описание на длъжността: Съдебният архивар съхранява приключените дела, преписки и деловодни книги, като ги класифицира, архивира и осигурява достъп до тях на правоимащи лица, води архивните книги, води електронен регистър за архивните единици, поддържа справочници към документите във вид на описи, каталози и указатели, съблюдава сроковете за съхранение на документите, участва в комисии за установяване ценността на документите, както и в комисии за физическото унищожаване на документи. Въвежда данни за архивните единици в Унифицираната информационна система (УИС) и се грижи за опазване на архивния фонд на прокуратурата..

Основни изисквания: Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
 7. има завършено средно образование;
 8. има трудов стаж не по-малко от 3 години

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet;
 2. Работа със стандартно офис-оборудване;
 3. Добра езикова и писмена култура;
 4. Умение за работа с граждани;
 5. Умение за работа в екип и комуникативност;
 6. Оперативност, организационни умения и инициативност.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1) по документи и 2) събеседване.

Първи етап – по документи:

1.Конкурсната комисия разглежда постъпилите заявления, като преценява дали представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2.Комисията оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите до участие конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- в списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса (не по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка), началния час и мястото на провеждане на следващите етапи от конкурса.

- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват съображенията за недопускането им. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът се провежда и при един допуснат кандидат.

Втори етап – събеседване:

Допуснатите до събеседване кандидати се оценяват по следните показатели:

 1. Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността: Правилник за администрацията на Прокуратура на РБългария, Етичен кодекс на съдебните служители.
 2. Професионална мотивация за работа в Окръжна прокуратура – Русе.
 3. Проверка на уменията за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook).

Резултатите се отразяват в карта за оценка от всеки член на комисията по шестобалната система. Крайната оценка от втори етап се формира като средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Кандидатите се класират, съобразно получения от тях резултат.

В 3-дневен срок от приключване на конкурса, Комисията представя на административния ръководител – окръжен прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати. Участникът, класиран на първо място, ще бъде поканен за сключване на трудов договор. При неявяване на лицето в 14-дневен срок, ще бъде поканено следващото класирано лице.

Кандидатите лично или чрез пълномощник следва да представят следните документи:

1) Писмено заявление за участие в конкурса;

2) Автобиография – тип СV;

3) Декларация по чл.91 от ПАПРБ;

4) Заверени от кандидата копия от дипломи за завършено образование;

5) Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

6) Медицинско свидетелство за работа;

7) Други документи по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се подписва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

            Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник на адрес: Окръжна прокуратура – Русе, Съдебна палата, ет.3, ст. №4, в 30-дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявлението – до 13.11.2023г. включително. Длъжностната характеристика е на разположение за запознаване при подаване на документи за участие в конкурса.

            Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе: https://prb.bg/opruse/bg/karieri

За допълнителна информация – тел. 082/881 304.

Обявата е публикувана във в-к „Утро“ на 13.10.2023г.

Прикачени документи