26 Юли 2016 г.

Документи за граждани

Сподели

Документи за граждани

Такси

1. При подаване на молба за удостоверение гражданите прилагат вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева.
 

2. При искане за издаване на заверен препис от прокурорски акт се прилага вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева за първа и по 1 лев за всяка следваща страница.

Таксите могат да бъдат заплащани във всеки банков офис по следната сметка на Окръжна прокуратура Русе:

Окръжна прокуратура Русе
Банка ОББ АД –  Русе
IBAN:  BG 34 UBBS80023106034706

 

  • 2. Набирателна сметка, по която се внасят паричните гаранции

Окръжна прокуратура Русе
„Юробанк България“ АД

IBAN:  BG 41 BPBI79213368072401

Плащанията за такси и парични гаранции могат да бъдат платени в брой или чрез използване на ПОС терминално устройство, което се намира в сградата на Окръжен следствен отдел в  Окръжна прокуратура - Русе на следния адрес:

гр.Русе, ул."Муткурова" № 51 А, ет.2