23 Април 2014 г.

Обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура – гр. Исперих”

Сподели

Обществената поръчка е за „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура – гр. Исперих”, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците; Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, Кодекса на труда и други нормативни актове. Съдържанието на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания на работещите в Районна прокуратура - гр. Исперих е определено съгласно Приложение № 5 към Наредба № 3 от 28.02.1987 г. и становището на обслужващата Служба по трудова медицина.

Решение

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка