Кариери

О Б Я В Л Е Н И Е

 Със Заповед № РД-215/30.06.2021г.  на Административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Разград на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.90, ал.2 и чл.94 от КТ, чл.93, ал.1 и чл.94, ал.1 от ПАПРБ, се обявява конкурс за заемане на 1/2 (половин) щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Разград, при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ

І. Изисквания към кандидатите:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
 7. да отговаря на изискванията по чл. 107а, ал. 1 от КТ;
 8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

За длъжността «съдебен деловодител»:

 • Образование – средно;
 • не се изисква трудов стаж и професионален опит;
 • компютърна грамотност: MS Office, Internet;
 • работа със стандартно офис-оборудване.

Кандидатите следва да са запознати с: Правилника за администрацията на Прокуратура на РБ и Етичния кодекс на съдебните служители.

Лични качества: експедитивност и организираност, комуникативност, способност за работа с граждани, добра езикова култура, възможности за работа в екип, оперативност, организационни умения и инициативност, способност за работа под напрежение, да притежава необходимите професионални и нравствени качества.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

 1. Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/;
 2. Автобиография – европейски формат;
 3. Заверени от кандидата преписи от документи - копия от дипломи за завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, правоспособност и компютърна грамотност, които се изискват за длъжността, като се представят оригиналите за сверяване.
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж /при наличие на такива/.
 5. Медицинско свидетелство за работа в съдебната система /в оригинал/;
 6. Оригинал на документ, удостоверяващ, че лицето не се води на отчет и не страда от психически заболявания;
 7. Декларация по чл.95, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България;
 8. Декларация по чл.95, ал.2, т.2 от ПАПРБ за липса на обстоятелствата по чл.92, ал.1 от ПАПРБ, във вр. с чл.107а, ал.1 от КТ.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.

Образците на формулярите и подробна длъжностна характеристика са достъпни на официалната страница на ОП Разград.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл.92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

*Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност, както и препоръки от предходни работодатели.

III. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите.

Конкурса се провежда на три етапа: по документи , решаване на тест, касаещ уменията за работа с MS Word, MS Exsel и събеседване.

Първи етап - по документи:

 1. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място - таблото на входа на Съдебната палата, с адрес: гр.Разград, бул. „Бели лом“ № 33, както и на интернет страницата на Окръжна прокуратура Разград - http://www.prb.bg/bg/oprazgrad/za-grajdanite/karieri

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа, като недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата не спира конкурсната процедура.
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез тест и събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Втори етап – решаване на тест, касаещ уменията за работа с MS Word, MS Exsel – максимален брой точки - 30:

Решава се тест, състоящ се от 30 въпроса, всеки правилен отговор от които носи по 1 точка, независимо от своята сложност.

Към конкурсната документация се прилагат всички листи от теста, подписани от кандидата.

Трети етап - събеседване:

До трети етап се допускат класираните на първите пет места кандидати – тези, получили най-много точки от общо 30 възможни. При събрани еднакъв брой точки, до събеседване се допускат всички кандидати с изравнени резултати.

Допуснатите до участие в трети етап на конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в Окръжна прокуратура Разград.

Резултатите се оформят след попълване на карта за оценка от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система (от 2 до 6 във възходящ ред, като 6 е най-високата оценка). Крайната оценка след трети етап се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията. Кандидатите се оценяват и класират съобразно получения от тях резултат.

В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на окръжния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

Въз основа на резултатите след трети етап на проведения конкурс, Комисията извършва класиране.

Участникът, класиран на първо място, ще бъде поканен за сключване на договор. При неявяването на лицето в 14-дневен срок, ще бъде поканено лицето, класирано на второ място.

 1. IV. Място на подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в 30-дневен срок от датата на публикацията в местен ежедневник на адрес: гр.Разград, бул. „Бели лом” № 33, етаж 2, стая 214, телефон: 084/640-214.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документи в Окръжна прокуратура Разград.

 1. V. Място за обявяване на списъците или други съобщения.

Определям общодостъпно място, на което да се публикува информация и съобщения, във връзка с конкурса: Съдебна палата /бивш хотел Абритус“/ бул. „Бели лом”, № 33, ет.2, Информационно табло на Съдебната палата, официалния сайт на Окръжна прокуратура - Разград, раздел: „Кариери”-

http://www.prb.bg/bg/oprazgrad/za-grajdanite/karieri

 

Обявлението е публикувано във вестник „Екип 7“, бр.75/4667 от 05.07.2021г.

 

Типова длъжностна характеристика Съдебен деловодител

Заявление за участие в конкурс

Декларация чл. 95 ал. 2 т. 1 ПАПРБ

Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Декларация по чл.107а от КТ