Банкови сметки Окръжна прокуратура град Ловеч

Окръжна прокуратура - гр. Ловеч

Обединена Българска Банка - гр. Ловеч

BIC  код на банката е: UBBSBGSF

Бюджетна сметка (транзитна сметка): IBAN: BG54UBBS 8002 310604 2300 

За издаване на "Удостоверение за липса на висящи наказателни производства" лицата заплащат държавна такса в размер на 2 лева, чрез ПОС-устройство на място при подаване на заявлението или по сметката на Окръжна прокуратура посочена по горе.

За издаването на Удостоверения във връзка с приложението на ЗЗКИ, се заплаща държавна такса в размер на 2 лева по сметка на
Прокуратура на Република България:

Българска Народна Банка

BIC код на банката: BNBGBGSF

IBAN: BG46BNBG96613100139101