1. Какво представлява прокуратурата?

Прокуратурата на Република България е орган на съдебната власт, състоящ се от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, Специализирана прокуратура, военноокръжни прокуратури и районни прокуратури.

В състава на окръжните прокуратури влизат окръжни следствени отдели, а в състава на Специализираната прокуратура - Следствен отдел.

2. Каква е основната функция на прокуратурата?

Тя привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

3. Кога отивате в прокуратурата?

  • Когато сте пострадали от престъпление или сте станали свидетел на такова.
  • Когато лица, страдащи от психични заболявания, създават опасност за здравето и живота си или тези на околните, но не желаят да се лекуват доброволно.
  • Когато имате образувана преписка в Районното полицейско управление /РПУ/, която е изпратена за решаване в прокуратурата. Ако преписката е започната от Вас или от друго лице против Вас, само лично Вие можете да правите справка за преписката си или чрез упълномощен от Вас адвокат.
  • Когато имате нужда от удостоверение, че срещу Вас не се водят досъдебни производства /наказателни дела/ при кандидатстване за определена работа, от съответната окръжна прокуратура трябва да поискате и да получите формуляр, че не сте под съд и следствие. Този формуляр заверявате първо в районната прокуратура, а след това го занасяте в окръжната прокуратура. Там, след проверка, ще Ви издадат удостоверение, че не сте под съд и следствие.
  • Когато имате нужда от издаване на удостоверение, че в прокуратурата има досъдебно производство за открадната кола, лични документи или други вещи.
  • Когато искате да получите препис от постановление или информация за постановени актове.

4. Къде да намерите органите на прокуратурата?

По принцип прокуратурата се намира в сградата на Съдебната палата в съответния град, но може да е разположена и в отделна сграда.

Адресите на всички прокуратури в страната може да видите тук.

5. Какъв е редът за подаване на информация в прокуратурата за извършено престъпление?

Съобщението за извършено престъпление е препоръчително да бъде писмено и трябва да съдържа:

- пълни данни за лицето, от което се подава (трите имена, адрес за призоваване, телефон за контакт);
- подробно описание на всички обстоятелства, които сте възприели или са ви станали известни;
 - да бъде подписано лично от подателя;

Анонимните съобщения не могат да послужат за започване на разследване.

Сигналът може да се изпрати и по пощата на адреса на съответната прокуратура.

Всяка подадена от Вас информация, под формата на сигнал, жалба  и др., се завежда от служителите в регистрационните дневници, като Вие получавате картонче с входящия номер. Трябва да запазите /или запомните/ този номер, защото справки за хода на своя сигнал можете да правите в прокуратурата най-лесно и бързо, след като го посочите.

6. Длъжен ли сте да знаете и да посочите точно какво е престъплението, за което подавате сигнал?

Не. По-голямата част от гражданите нямат юридическо образование и поради това не биха могли да са наясно с разпоредбите на наказателното законодателство.

Важно е да изложите в сигнала си всички факти, които са Ви известни и които според Вас са престъпно посегателство.

7. До коя прокуратура да подадете своята жалба за извършено престъпление?

Писмения си сигнал /жалба или съобщение/ можете да подадете в деловодството на прокуратурата, в чийто район е извършено престъплението. Обикновено това е съответната районна прокуратура, но ако компетентна е окръжната прокуратура, съобщението Ви служебно ще й бъде препратено.

Не се безпокойте. Не сте длъжни да знаете и правилно да прецените коя е компетентната за жалбата Ви прокуратура. Във всички случаи, ако сте допуснали грешка, сигналът Ви ще бъде изпратен на правилния адресат. Прокуратурата е длъжна по закон и служебно да следи за подсъдността.

Служителите ще заведат Вашето съобщение в регистрационните дневници и ще ви дадат картонче с входящ номер, което трябва да пазите, за да можете да получавате информация за движението по преписката.

8. Възможно ли е да изпратите сигнала си до главния прокурор на Република България?

Бихте могли да го направите, но това не е необходимо. Главният прокурор не решава преписки. Затова впоследствие сигналът Ви ще бъде препратен на компетентната териториална прокуратура, а това неминуемо ще забави развитието по случая Ви.

9. Задължително ли е да сте потърпевш от престъпление, за да подадете жалба или сигнал?

Не. Сигнал може да бъде подаден до прокуратурата от всеки гражданин, който е станал свидетел или е разбрал за извършено престъпление, дори той да не е пострадал.

Нещо повече, по закон гражданите са длъжни да информират прокуратурата или полицията, когато узнаят или са станали свидетели на извършено престъпление.

10. Възможно ли да подадете жалба направо в полицията?

Разбира се. В повечето случаи това дори е препоръчително, защото се съкращава времето за разкриване на престъплението.

Жалбите си може да подавате и в съответните полицейски управления, като служителите в тях са длъжни да ги приемат, да ги регистрират и да получите входящ номер.

В този случай полицията ще извърши проверка и при установяване на данни за извършено престъпление е длъжна да уведоми  прокуратурата, като изпрати Вашата жалба и материалите от проверката в прокуратурата.

При евентуален отказ от органите на полицията да приемат жалбата или сигнала Ви или не реагират на Вашия случай, незабавно уведомете прокуратурата.

Ако станете жертва или свидетел на престъпление, Вие можете незабавно да съобщите това на телефон 112. Позвъняването Ви на телефона за спешни и аварийни обаждания не представлява пречка за подаване на писмено съобщение до прокуратурата или полицията.

11. Какво се случва след като подадете жалбата си в прокуратурата?

Вашата жалба или сигнал ще бъдат разгледани от прокурор в съответната прокуратура, който ще прецени дали посегателството срещу Вас съдържа елементите на извършено престъпление. Ако данните сочат престъпление,прокурорът може да образува досъдебно производство, да изпрати Вашия сигнал на органите на МВР или на друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка.

12. Какво е престъпление?

Точна дефиниция на понятието „престъпление” дава Наказателният кодекс:

Чл. 9.(1) Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

(2) Не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.

Престъпления са само най-тежките и най-опасните за обществото и държавата нарушения на законите и правата на гражданите.

Всички престъпления са изчерпателно посочени в Наказателния кодекс. Нищо извън обхвата на Наказателния кодекс не е престъпление. Това е основен принцип на наказателното право. Той е изрично посочен в закона. Не може да бъде пренебрегван или заобиколен по никакъв начин /така е не само в България, а и във всички правни системи по света/.

13. Какво ще стане, ако в жалбата Ви ИМА данни за извършено престъпление, които се потвърдят при проверката?

Прокуратурата ще образува досъдебно производство, за което Вие ще бъдете писмено уведомени.

В зависимост от конкретния казус, делото може да се разследва от разследващ полицай, следовател или прокурор.

В по-голямата част от случаите разследването се води от разследващ полицай.

Прокурор в съответната прокуратура ще осъществява ръководство и надзор върху разследването по досъдебното  производство, ще съблюдава за спазване на законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определените срокове.

14. Какво ще стане, ако в жалбата Ви НЯМА данни за извършено престъпление?

В зависимост от конкретния случай, прокурорът ще реши преписката по един от изброените по-долу начини.

1. Ще върне сигнала или получената друга информация за допълване на техния подател.
2.  Ще прекрати преписката.
3.  Ще изпрати преписката по компетентност на контролните органи за търсене на административнонаказателна отговорност.
4. Ще извърши лично предварителна проверка.
5. Ще откаже образуването на досъдебно производство.

15. Ще бъдете ли призовани по вече образуваното дело?

Вие ще бъдете призовани за разпит като свидетел от разследващ полицай, следовател или прокурор. По време на разпита ще Ви бъдат разяснени правата и задълженията, които имате като свидетел или пострадал /в зависимост от качеството Ви/.

Внимателно се запознайте с тях, за да можете ефективно да ги упражните, когато прецените. Ако нещо не разбирате, изискайте да Ви го обяснят.

Длъжни сте да се явите при призоваване, защото в противен случай, при неуважителни причини, можете да бъдете глобени и принудително доведени от полицейски служител.

16. Кога може да бъдете потърсени от прокуратурата?

С оглед своите компетенции, прокуратурата може да извършва разследване и да привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления.

Може да бъдете призовани в прокуратурата във връзка с извършващи се проверки или образувани досъдебни производства. В призовката Ви ще бъде изрично записано в какво качество сте потърсени – обвиняем или свидетел.

Длъжни сте да се явите при призоваване, защото в противен случай, при неуважителни причини, можете да бъдете глобени и принудително доведени от полицейски служител.

17. Необходим ли Ви е адвокат при посещениe в прокуратурата?

Ваше право е да си упълномощите защитник, а не задължение.

Има случаи, в които защитата по закон е задължителна.

18. Прокуратурата има ли възможност сама да започне проверка или да образува досъдебно производство или това става само по сигнал?

Прокуратурата може да се самосезира в случай, че се натъкне на данни за извършено престъпление. Но това е изключение от общия ред за сигнализиране на институцията, което следва да се прави от граждани и длъжностни лица в държавни органи.

19. Може ли прокуратурата да Ви издаде свидетелство за съдимост?

Не. Свидетелство за съдимост се издава от Районния съд по месторождението на лицето.

Прокуратурата по адресната Ви регистрация може да Ви издаде удостоверение, че не сте под съд и следствие.

20. Към прокуратурата ли да се обърнете при извършено домашно насилие?

Към прокуратурата можете да се обърнете единствено в случай, че с домашното насилие е извършено престъпление – например, причинени са Ви телесни увреждания, при хулигански действия, при самоуправство и др.

Във всички останали случаи, когато с домашното насилие не е  извършено престъпление, защита може да поискате с молба до Районния съд по местоизвършване на посегателството. Въз основа на Вашата молба, ще бъде образувано дело. В случай, че се докаже осъществено насилие, ще бъдат допуснати мерки за защита срещу домашно насилие. Съдът може да задължи извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Вас, да го отстрани от семейното жилище, да му забрани да приближава жилището Ви, местата за социални контакти, работата Ви, да го задължи да посещава специализирани програми и др. Мерките са изчерпателно изброени в Закона за защита срещу домашно насилие.

Необходимо е да сезирате прокуратурата при неизпълнение на допуснатите мерки за защита срещу домашно насилие.

21. Какво да направите, ако смятате, че прокурорът не е изпълнил съвестно своите задължения или имате информация за корупция?

- Всяка прокуратура има пощенска кутия, в която могат да се подават писмени сигнали срещу корупция
- Сигнали могат да се подават също в деловодствата на по-горестоящата прокуратура, в инспекторатите на Прокуратурата, на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет
- По електронен път можете да подадете сигнал до:
Върховната касационна прокуратура: [email protected], Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Висшия съдебен съвет: [email protected] Е-мейл адресът e защитен от спам ботове; или през страницата: http://www.vss.justice.bg, където в рубриката „Борба с корупцията“ ще намерите образец за сигнал и директна връзка за изпращане на сигнала