Обем на работата и средна натовареност на прокурорите за 2010г.

Натовареността в работата на прокурорите от Хасковски съдебен район през 2010г. бележи значително увеличение, както спрямо натовареността за 2009г. така и спрямо тази за 2008г.

Общо прокурорските актове и участия в съдебни заседания през отчетния период са 18970, като за 2009г. били 15499, а през 2008г. 17000.

Общо наблюдаваните досъдебни производства през 2010г. са 7359, за 2009г. са 7287 и 7111 за 2008г.

Натовареността в работата на прокуратурите от Хасковски съдебен район за 2010 год. по брой решени дела от прокурор бележи относителна устойчивост, 6170 през 2010г., 6154 през 2009г. и 6331 за 2008г.

През настоящия отчетен период абсолютния брой на решените дела с обвинителни актове бележи спад - с 7,5% в сравнение с 2009 год. При 924 за 2009 година техният брой за 2010 год. е 855.

Броя на внесените в съда с предложения за споразумение се е увеличил спрямо предходната година. От 416 за 2008год. и 403 за 2009 год. сега техният абсолютен брой е 626 за отчетния период.Oсновно това увеличение идва от РП-Свиленград, където внесените споразумения през 2010г. са 375 броя срещу 219 за 2009 год.

Налице е устойчивост с незначително намаление на ДП , решени с предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от НК. В сравнение с 2008г., когато те се били 111 и 128 за 2009г., през настоящия отчетен период те са 114.

Като цяло през настоящия отчетен период има увеличение по критерия внесени прокурорски актове в съда спрямо предходния период – от 1455 за 2009 год. на 1595 за 2010 год.

Налице е значително увеличение на броя на заседанията по НОХД, нчхд, адм.дела, гр.дела и ВНОХД с участие на прокурор. Докато през 2009 год. средно един прокурор е участвал в 105,37 заседания за отчетния период този брой е 150,69 на прокурор.

Измененията в средната натовареност на един прокурор са както следва:

  • увеличение на броя на постановените откази да се образува досъдебно производство: при 50,33 за 2008 година, 58,8 за 2009 год., на 73,5 за този отчетен период. Чувствително от тази цифра се отличават прокурорите от РП-Свиленград, РП-Хасково и РП-Харманли, където всеки от тях е постановил съответно по 101, 117,4 и 150,5 отказа.
  • налице е тенденция на устойчивост на средната натовареност по броя на внесените обвинителни актове: при 37 за 2008 година, 34 за 2009г. на 33,5 за 2010 год.
  • налице е чувствително увеличение на средната натовареност по внесените в съда досъдебни споразумения. При 13,9 споразумения за 2008г. средно на всеки прокурор, и 14,82 на прокурор за 2009 год.през настоящия отчетен период са 24. Изводите са, че при наличие на съответните предпоставки в закона следва този институт да се използва, тъй като облекчава изключително наказателния процес и води до процесуална икономия.
  • налице е устойчивост и в изготвените постановления внесени в съда по чл.78а от НК, по изтъкнатите по-горе причини, като средно на прокурор са по 3,7 за 2008 год. срещу 4.7 постановления за 2009 год.и 4,5 за 2010 год.

Общо през отчетния период прокурорите от Хасковския съдебен район са наблюдавали общо 494 ДП за тежка престъпност срещу 396 ДП за 2009 год.тежка престъпност или средно по 19,36 средно на прокурор срещу 14,56 за 2009 год., като това е значително увеличение в сравнение с предходния период. Най-голямо е било натоварването на прокурорите от ОП-Хасково, които са наблюдавали общо 236 ДП образувани за тежка престъпност или средно по 29,5 на прокурор. Следват прокурорите от РП-Хасково с 96 ДП или средно по 13,71, на прокурор,РП-Свиленград с 68 или средно по 19 средно на прокурор, РП-Димитровград с 67 ДП или средно по 21,6 на прокурор,РП-Харманли с 26 ДП или средно по 13 на прокурор и РП-Ивайловград – 1 ДП или средно по 0,5 на прокурор.

Най-значими от наблюдаваните производства са тези в ОП-Хасково, които касаят престъпления извършени от ОПГ, тежки случаи на наркотрафик, данъчни и корупционни престъпления, както престъпления с предмет средства от фондове на ЕС.

От наблюдаваните ДП за тежка престъпност са били решени общо 354 или 71%, като от тях в съда са били внесени 179 /50,5 от общо решените/ или средно по 7,17 на прокурор.

В заключение и предвид горепосочените данни следва да се изтъкне, че средната натовареност на прокурорите като цяло в региона бележи увеличение по повечето показатели спрямо предходната 2009 год., както в абсолютен брой на показателите така и като средна натовареност на прокурор в региона. Горните данни, като се вземе предвид факта, че през отчетния период броя на реално работилите прокурори е по-малък в сравнение с 2009, водят до извода, че като цяло не е влошена работата на прокурорите в сравнение с предходната година, като следва да се акцентира до намаляване на броя на върнатите от съда дела, както по отношение ръководството и контрола на разследващите органи, така и по обосноваността на прокурорските актове и подобряване ефективността в дейността на прокуратурата.