Информация за лица пострадали от трафик на хора

ДОСТЪП ДО БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Правната помощ се предоставя от адвокати, като се организира от Националното бюро за правна помощ.

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ, пострадалите от домашно насилие имат право на безплатна правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело.

   Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Хасково се намира на адрес: ул. "Хан Кубрат" №8, п.к. 6300 гр. Хасково; национален телефон за правна помощ – 070018250.

Пострадалите от извършено престъпление по чл. 159а – чл.159г НК – трафик на хора, имат право на правна помощ по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за правната помощ. В някои случаи - чл.24, ал.4 вр. ал.3 от Закона за правната помощ, правната помощ може да бъде безплатна. Тя се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът, съответно председателят на НБПП, прецени, че пострадалото лице няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Съдът, съответно председателят на Националното бюро за правна помощ, формира преценката си, като взема предвид:

 1. доходите на лицето или на неговото семейство;
 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
 3. семейното положение;
 4. здравословното състояние;
 5. трудовата заетост;
 6. възрастта;

 

ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

   Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и на Закона за здравното осигуряване.    Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, подробно описани в Закона за здравето, сред които:

 - медицинска помощ при спешни състояния; 

- експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност.

 

ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

         Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.1 от НПК, в досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.

         Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.3 от НПК, правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.

Съгласно разпоредбата на чл.67 от НПК, по предложение на прокурора със съгласие на пострадалия или по искане на пострадалия съответният първоинстанционен съд може да забрани на обвиняемия:

 1. да доближава непосредствено пострадалия;
 2. да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс;
 3. да посещава определени населени места, райони или обекти, в които пострадалият пребивава или посещава.

 

Съгласно разпоредбата на чл.25 от Закона за борба с трафик на хора, на пострадалите от извършено престъпление по чл. 159а – чл.159г НК – трафик на хора, които са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителите на трафика, се предоставя статут на специална закрила за срока на провеждане на наказателното производство, която включва:

 1. предоставяне на разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България за граждани на трети държави - по реда на Закона за чужденците в Република България
 2. продължаване на престоя в приютите.

 

Пострадалите лица от извършено престъпление по чл. 159а – чл.159г НК – трафик на хора имат право да получат подпомагане и финансова компенсация по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпление.

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, КЪМ КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЗА ВАС И ЗА ВАШИТЕ БЛИЗКИ

 • Министерство на вътрешните работи   

         МВР осъществява функция по превенция и разкриване на престъпления, както и разследването им. Осигурява достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112. Органите на МВР осигуряват незабавната намеса в случаи на трафик на хора, като предотвратяват последващите актове на такова и задържат нарушителите. Осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица и незабавно сигнализират на прокуратурата.

 • Националната комисия за борба с трафика на хора

Комисията има за цел да определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора. Националната комисия е орган към Министерски съвет, която организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.

Ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

На територията на страната има действащи местни комисии за борба с трафика на хора, в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе и Сливен.

Контакт с Националната комисия за борба с трафика на хора може да се осъществи на адрес: София 1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А

тел: 02 807 80 50

факс: 02 807 80 59

 • Прокуратура на Република България

Съгласно Конституцията на Република България, Прокуратурата на Република България следи за спазване на законността (чл. 127 КРБ), като:

 • ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;
 • може да извършва разследване;
 • привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по дела от общ характер;
 • упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;
 • предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
 • в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.

Съгласно Закона за съдебната власт, при изпълнение на предвидените в него функции (чл. 145 ЗСВ) прокурорът може:

 • да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали, като определя срок за получаването им;
 • лично да извършва проверки;
 • да възлага на съответните органи, при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия, да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване – и всички материали;
 • да призовава граждани или упълномощени представители на юридически лица, като при неявяването им без уважителни причини, може да разпореди принудително довеждане;
 • да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично;
 • да прилага предвидените от закона мерки при наличие на данни, че може да бъде извършено престъпление от общ характер или друго закононарушение.