Всеки делничен ден, дежурен прокурор в Районна прокуратура гр.Хасково и останалите Районни прокуратури от Хасковски съдебен район приема жалби на гражданите за извършени спрямо тях престъпления от общ характер.

Жалбите на граждани могат да се подават и в съответните РПУ, като служителите в тях са длъжни да ги приемат. При евентуален отказ от органите на полицията да приемат депозираната от гражданите жалба, следва да се уведоми незабавно прокуратурата.

Гражданите могат да се обърнат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да опишат подробно фактите, които са възприели, като посочат датата и мястото на извършване на деянието. В съобщението трябва да има пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и по възможност да са посочени адреси за установяването им

Жалбата трябва да е адресирана до районната прокуратура. Тя съдържа трите имена на тъжителя, адрес за призоваване, телефон за контакт и ЕГН.

Жалбата е в писмена форма. Съобщението до прокуратурата трябва да бъде задължително подписано. Когато се направи устно изявление пред прокурор или полицай за извършено престъпление, задължително се съставя протокол, който се подписва от заявителя и органа, който го приема. По жалбата се извършват проверки, които се възлагат на полицията или други органи от прокурора.

Прокурорът следи за спазване на законността. Така например пострадали могат да се обръщат към дежурен прокурор винаги, когато самоуправно са нарушени техни права. За да може да се вземат своевременни мерки за отстраняване на самоуправство, прокуратурата трябва да бъде сезирана в максимално кратки срокове.

Прокурорите от Окръжна прокуратура - Хасково не приемат граждани.