Работно време: Всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа.

В деловодството на Окръжна прокуратура можете:

В рамките на посоченото работно време деловодството на Окръжна прокуратура гр.Хасково осъществява контакти с гражданите, като представя на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица следната информация:

  • Входящ №, под който е заведена тяхната жалба.
  • Информация за движението на преписката.
  • Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, вдигане на ограниченията за напускане на страната и др.
  • Издава преписи от постановления ОП Хасково става, след заплащане на държавна такса по сметка на прокуратурата.
  • Издава на удостоверения за образуването на преписки, които да послужат пред съответен държавен орган.
  • Чрез деловодството на РП Хасково се подават жалби до ОП Хасково срещу Постановления за отказ да се образува наказателно производство от РП.
  • В деловодството на ОП Хасково се приемат жалби за извършени престъпления от общ характер по смисъла на НК.

Справки за движението на преписпи и досъдебни производства, не се извършват по телефона.

Банкови сметки

Сметка, по която се внасят таксите за издаване на удостоверения и преписи

При подаване на молба за удостоверение гражданите прилагат вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева.

При издаване на заверен препис от прокурорски акт се прилага вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева за първа и по 1 лев за всяка следваща страница.

Окръжна прокуратура Хасково
ОББ АД Хасково
Банков код: UBBSBGSF
Банкова сметка: BG91UBBS88883137219901

Набирателна сметка, по която се внасят паричните гаранции

Окръжна прокуратура Хасково
ОББ АД Хасково
Банков код: UBBSBGSF
Банкова сметка: BG75UBBS88883337220803