29 Септември 2020 г.

Съобщение

Сподели

       С  Постановление № 251 от 4 септември 2020 г. на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 79, в сила от 8 септември 2020 г.) е прието изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г. Съгласно § 45, т. 1 от ПМС №  251 от 4 септември 2020 г., отпадат изискванията за представяне на служебна бележка от Националната следствена служба от лицата, спрямо които ще се извършва процедура по проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация.