Документи

Образци на формуляри

Образец на Жалба до ОП-Добрич

Образец на Заявление за удостоверение от Окръжна прокуратура -Добрич за наличие / отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения


Такси

 

1. Удостоверения, заверени преписи и възстановяване на разходи по досъдебни производства по описа на Окръжен следствен отдел при ОП-Добрич и ОП-Добрич

Таксите предвидени в т. 63 от Раздел „Д“ на Тарифа №1 за издаване на удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер, възстановяването на разходи по досъдебни производства по описа на Окръжен следствен отдел при ОП-Добрич и на други разходи направени от ОП-Добрич се извършва по следната транзитна сметка на ОП-Добрич:

                    Окръжна прокуратура-Добрич

Общинска банка АД ФЦ Добрич

Банков код: SOMBBGSF

Банкова сметка: BG61SOMB91303144514801

Посочените такси и разходи могат да бъдат заплащани чрез ПОС-терминално устройство на място, както следва:

 - такса за издаване на удостоверения на адрес:

гр. Добрич, ул. „Максим Горки“ №12, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Добрич, етаж № 5;

- такса за издаване на заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер, възстановяване на разходи по досъдебни производства по описа на Окръжен следствен отдел при ОП-Добрич и на други разходи направени от ОП-Добрич на адрес:

- гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов №7, Съдебна плата – Добрич,  Окръжна прокуратура - Добрич, етаж 7, стая № 714.

 

2. Набирателна сметка, по която се внасят паричните гаранции по досъдебни производства по описа на Окръжен следствен отдел при ОП-Добрич и по реда на ЗОП.

Окръжна прокуратура-Добрич

Общинска банка АД ФЦ Добрич

Банков код: SOMBBGSF

Банкова сметка: BG52SOMB91303344514801

 

3. При предоставяне на обществена информация, разходите се определят съгласно заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на министъра на финансите, за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, според вида на носителя, както следва: 

1. дискета - 1 брой                        -              0.50 лв.;

2. CD - 1 брой                                 -              0.50 лв.;

3.DVD - 1 брой                                -              0.60 лв.;

4 разпечатване - 1 стр. (A4)       -              0.12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (A4)           -              0.09 лв.;

6. факс - 1 стр. (A4)                      -              0.60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой               -              3.25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой               -              1.15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (A4) -              1.59 лв.;

                    Стойностите не включват ДДС.

В съответствие с чл. 23 от ЗДОИ, приходите от предоставянето на достъп, трябва да са с начислен  ДДС и да постъпват по следната транзитна сметка на ОП-Добрич.

                     Окръжна прокуратура – Добрич   

 Общинска банка АД - ФЦ Добрич

 Банков код: SOMBBGSF

 Банкова сметка: BG61SOMB91303144514801