Прием на граждани

Прием на граждани в Прокуратурата на Република България

          Считано от 14.11.2016г. приемът на граждани в ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се осъществява, съгласно „Правилата за прием на граждани“, утвърдени със Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор, които са публикувани в интернет сайта на ПРБ www.prb.bg в раздел „Прием на граждани“.

 

СЪОБЩЕНИЕ

     

       В изпълнение на заповед РД-04-84 от 09.03.2020 г. на Главния прокурор на Прокуратура на Република България се преустановява приемът на граждани от И.Ф. Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич, до последващо нареждане.

       Това не препятства възможността граждани и организации да подават молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения и др., както и да извършват справки на място в информационните центрове на прокуратурите или по телефона.

Прием от административните ръководители на прокуратурите

от Добричка област

          Административните ръководители на прокуратурите от Добричка област или определени от тях заместници приемат граждани по утвърден от тях график с приемни дни и часове. Графикът на приемните дни по дати и приемно време се определя от съответния административен ръководител и се оповестява в началото на всяко шестмесечие на интернет сайта на ПРБ, на интернет сайта на Окръжна прокуратура - Добрич, както и пред помещението на приеманата, а по възможност – и в местни медии.

      

       Приемните дни на административните ръководители на прокуратурите от Добричка област, се оповестяват и на интернет сайта на ПРБ www.prb.bg, в раздел „Прием на граждани“.

          Приемът се осъществява от административните ръководители на районните прокуратури поне два пъти месечно, по график, с приемни дни и часове.

Графици прием на административните ръководители

на Районните прокуратури от Добричка област

график прием на административния ръководител на РП – Добрич / 346.8 KB

график прием на административния ръководител на РП – Балчик / 344.5 KB

график прием на административния ръководител на РП – Каварна / 339.5 KB

график прием на административния ръководител на РП – Генерал Тошево / 352.4 KB

           Приемът от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич се осъществява веднъж месечно, по график, с приемни дни и часове.

 

График прием на административния ръководител

на Окръжна прокуратура  Добрич

график прием на административния ръководител на ОП - Добрич / 338.2 KB

 

Прием на граждани

          Подадените молби, жалби, сигнали, съобщения и други документи се приемат и се регистрират. На гражданите се предоставя регистрационен номер с дата на завеждане на документите на хартиен носител.

          Административните ръководители на прокуратурите от Добричка област приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

1. насочват по компетентност;

2. приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

3. осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

4. разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

5. при устно съобщение за извършено престъпление, съставят протокол;

6. разясняват, че поставените наказателно-правни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения в НПК ред.

          Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.