18 Март 2020 г.

Въведена е временна организация по приемането на жалби и сигнали в Прокуратурите от Област Добрич

Сподели

           Въведена е временна организация по приемането на жалби и сигнали в Прокуратурите от Област Добрич.

      Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. от Народното събрания на Република България извънредно положение от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. с оглед противодействие разпространение на вирусната инфекция, считано от 17.03.2020 г. е въведена временна организация на работа по приемането на жалби, сигнали, заявления и други книжа от граждани и ЮЛ в Окръжна прокуратура – Добрич, Районна прокуратура – Добрич, Териториално отделение – Тервел към РП – Добрич,  Районна прокуратура – Балчик, Районна прокуратура – Каварна и Районна прокуратура – Генерал Тошево.

      Всеки гражданин или представител на ЮЛ, желаещ да подаде жалба, сигнал, заявление или да входира други книжа ще продължи да има възможността да го направи лично. За целта гражданите ще трябва да отидат до централния вход на Съдебната палата или сградата, в която се намира местната прокуратура или териториално отделение. Там е необходимо да съобщят на служител от съдебната охрана, че желаят да подадат жалба или друг документ до прокуратурата. Служителят от съдебната охрана ще уведомява определеният за работа с граждани и ЮЛ съдебен служител, който надлежно ще приема и входира подаваните документи.

      Припомняме, че съществува възможност да бъдат подавани жалби по електронен път, чрез електронната поща на Окръжна прокуратура – Добрич, Районна прокуратура – Добрич,  Районна прокуратура – Балчик, Районна прокуратура – Каварна и Районна прокуратура – Генерал Тошево, а адресите могат да бъдат намерени на интернет сайта на Прокуратурата на Република България -https://www.prb.bg/bg/opdobrich/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite, както и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Добрич.

      Уверяваме гражданите, че деловодната работа в прокуратурите от Област Добрич продължава безпроблемно и документите, подадени от тях, ще бъдат обработвани своевременно.

      Приемният ден за граждани от Административните ръководители е отменен. Допускане на външни лица, които не работят в системата на прокуратурата, но имат служебна работа с прокурори и служители, ще става след разрешение от съответния административен ръководител.

18.03.2020 г.

                                                                                     И.Ф.Адм.ръководител,                                                                                                     окръжен прокурор:                                                                

/Зл.Тодоров/