Прессъобщение 27.06.2018 г.

Окръжна прокуратура – Русе внесе в Административния съд - Русе два протеста срещу, приети от общинските съвети в община Ветово и община Ценово, разпоредби от Правилник за организацията  и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            В единият протест прокуратурата протестира разпоредби от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет гр. Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №13 по Протокол № 3/04,12.2015 г на ОС Ветово. Искането е за отмяна на чл. 20, ал. 1 т. 15,  като незаконосъобразен и противоречащ на закона. В него е посочено, че председателят на общинския съвет  подписва заповедите  за командировки в чужбина на кмета на общината и на общинските съветници. Прокуратура счита, че тази разпоредбата е в несъответствие с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, според която заповедите за командироване или специализации в чужбина за общинските съветници се издава от кмета на общината, поради което е противозаконна. Освен това, според разпоредбите на ЗМСМА, кметът на общината организира изпълнението на общинския бюджет и е компетентен да издава заповеди за командироване на общински съветници, като само заповед, подписана от него следва да се изпълнява от общинската администрация. Поради тези аргументи Окръжна прокуратура – Русе  протестира Правилника с искане на бъде отменена атакуваната част, като незаконосъобразна и противоречаща на закона.

Във вторият протест прокуратурата протестира разпоредби от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет гр. Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №5 по Протокол № 3/25.11.2015 г на ОС Ценово. В разпоредбата на чл.12 ал.1 т.13 от Правилника е посочено, че: председателят на общински съвет подписва заповедите за командировки на общинските съветници за участие в мероприятия във връзка с работата им в съвета, като не се прави разлика между мястото на командироване - в страната и в чужбина. За случаите на командироване в чужбина действа Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, според която заповедите за командировки и специализации в чужбина за общинските съветници се подписват от кмета на общината. При командироване в страната аналогично се прилага Наредба за служебните командировки в страната. Като незаконосъобразна е атакувана и разпоредба на чл. 62 т.8, и т.9 вр. с т. 8 от Правилника, относно: общинските съветници имат право.... за участие в курсове за обучение, семинари и други мероприятия във връзка с работа  на Общински съвет, да се изплащат разходи съгласно Наредбата за командировки в страната.... от общинския бюджет на издръжка на общински съвет. Това е в противоречие със ЗМСМА. Средствата за такива дейности се осигуряват не от общинския бюджет, а от организаторите, тъй като тези участия не могат да се приемат като пряка работа на общинския съветник. Атакуваните разпоредби в Правилника са в противоречие с от нормативни актове с по-висока степен по-висши норми, поради което следа в тази част да бъдат отменени като незаконосъобразни и противоречащи на закона.


виж още ...
  • НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2019 година

     Пленумът на Висшия съдебен съвет определи 07 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“ във ВСС и обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.

  • Ден на отворени врати в Окръжна прокуратура Русе

        В Окръжна прокуратура - Русе в сградата на съдебната палата на 20.04.2018 г. (петък)  ще се проведе ден на отворени врати .

        В денят на отворени врати на граждани, ученици представители на местния бизнес и всички заинтерисовани лица могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.

  • Прессъобщение 13.12.2017 г.

   По бързо производство на Окръжна прокуратура – Русе, турски гражданин е осъден за подкуп на полицай

  • Прессъобщение 02.07.2019 г.

   Окръжна прокуратура гр. Русе внесе обвинителен акт в Окръжен съд-гр.Русе срещу мъж за умишлено убийство

  • Окръжна прокуратура – Русе проведе среща с ученици от Математически гимназия „Баба Тонка“

   Окръжна прокуратура – Русе проведе среща с ученици от Математически гимназия „Баба Тонка“

    

   Ученици от девети клас на Математически гимназия „Баба Тонка“ посетиха Окръжна прокуратура – Русе. По време на инициативата те се срещнаха с окръжния прокурор Георги Георгиев, който ги запозна с информационната система на прокуратурата и с регистрите за проверка на данните за лицата. В непринуден разговор бе разисквано държавното устройство, структурата на съдебната власт и специфичните правомощия на прокуратурата. Учениците бяха запознати с опасностите през време на лятната ваканция. Разяснени им бяха престъпния характер на държането и ползването на наркотични вещества, нерегламентираното ползване на дебитни и кредитни карти на други лица, компютърните престъпления и управлението на МПС след употреба на алкохол, без правоспособност и без регистрация. Дадени им бяха полезни съвети и при преминаване на границата при пътувания и ваканции в чужбина. Учениците поставиха множество въпроси и изразиха желание за нова среща през следващата учебна година.

  • Прессъобщение 26.06.2019г.

   Окръжна прокуратура-Русе с съорганизатор на международен семинар „Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните права на ЕС“