Прессъобщение 27.06.2018 г.

Окръжна прокуратура – Русе внесе в Административния съд - Русе два протеста срещу, приети от общинските съвети в община Ветово и община Ценово, разпоредби от Правилник за организацията  и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            В единият протест прокуратурата протестира разпоредби от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет гр. Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №13 по Протокол № 3/04,12.2015 г на ОС Ветово. Искането е за отмяна на чл. 20, ал. 1 т. 15,  като незаконосъобразен и противоречащ на закона. В него е посочено, че председателят на общинския съвет  подписва заповедите  за командировки в чужбина на кмета на общината и на общинските съветници. Прокуратура счита, че тази разпоредбата е в несъответствие с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, според която заповедите за командироване или специализации в чужбина за общинските съветници се издава от кмета на общината, поради което е противозаконна. Освен това, според разпоредбите на ЗМСМА, кметът на общината организира изпълнението на общинския бюджет и е компетентен да издава заповеди за командироване на общински съветници, като само заповед, подписана от него следва да се изпълнява от общинската администрация. Поради тези аргументи Окръжна прокуратура – Русе  протестира Правилника с искане на бъде отменена атакуваната част, като незаконосъобразна и противоречаща на закона.

Във вторият протест прокуратурата протестира разпоредби от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет гр. Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №5 по Протокол № 3/25.11.2015 г на ОС Ценово. В разпоредбата на чл.12 ал.1 т.13 от Правилника е посочено, че: председателят на общински съвет подписва заповедите за командировки на общинските съветници за участие в мероприятия във връзка с работата им в съвета, като не се прави разлика между мястото на командироване - в страната и в чужбина. За случаите на командироване в чужбина действа Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, според която заповедите за командировки и специализации в чужбина за общинските съветници се подписват от кмета на общината. При командироване в страната аналогично се прилага Наредба за служебните командировки в страната. Като незаконосъобразна е атакувана и разпоредба на чл. 62 т.8, и т.9 вр. с т. 8 от Правилника, относно: общинските съветници имат право.... за участие в курсове за обучение, семинари и други мероприятия във връзка с работа  на Общински съвет, да се изплащат разходи съгласно Наредбата за командировки в страната.... от общинския бюджет на издръжка на общински съвет. Това е в противоречие със ЗМСМА. Средствата за такива дейности се осигуряват не от общинския бюджет, а от организаторите, тъй като тези участия не могат да се приемат като пряка работа на общинския съветник. Атакуваните разпоредби в Правилника са в противоречие с от нормативни актове с по-висока степен по-висши норми, поради което следа в тази част да бъдат отменени като незаконосъобразни и противоречащи на закона.


виж още ...
  • Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров награди заместник окръжния прокурор Мирослав Mаринов

    

   Окръжна прокуратура – Русе съобщава, че със Заповед на Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров от 23.10.2019г., заместник окръжният прокурор Мирослав Mаринов е награден с отличие – знак „За заслуга“. Отличието се дава за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения. То му бе връчено тържествено от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе в присъствието на всички прокурори, следователи и съдебни служители.

  • НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2019 година

     Пленумът на Висшия съдебен съвет определи 07 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“ във ВСС и обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.

  • Ден на отворени врати в Окръжна прокуратура Русе

        В Окръжна прокуратура - Русе в сградата на съдебната палата на 20.04.2018 г. (петък)  ще се проведе ден на отворени врати .

        В денят на отворени врати на граждани, ученици представители на местния бизнес и всички заинтерисовани лица могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.

  • Прессъобщение 17.01.2020 г.

            Във връзка с публикация в регионална електронна медия за „открадната самоличност“ на русенеца Александър Димитров, Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че се е самосезирала и е образувала инстанционна преписка.

   Ще бъдат изискани преписките на Районна прокуратура – Русе по случая и ще бъде извършена проверка за законосъобразност на отказите да се образува досъдебно производство. Александър Димитров ще бъде уведомен за резултата от проверката.

    

  • Прессъобщение 02.01.2020 г.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че на 02.01.2020г. в съдебната палата се състоя встъпването в длъжност на Георги Георгиев като административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. На церемонията присъстваха Заместникът на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново – г-н Емил Денев, председателите на съдилищата в района и ръководителите на разследващите органи.

   От ръководството