Съдебния район на Военно-окръжна прокуратура – София от 01.04.2014 г. обхваща територията на административните области: София - град, София – област, Пернишка област, Кюстендилска област, Благоевградска област, Врачанска област, област Монтана, Видинска област, Плевенска област, Ловешка област, Великотърновска област и Габровска област. На тази територия от около 47 000 кв. км са разположени повече от 150 военни формирования, както и много други централни или специализирани военни ведомства и други структури, създадени със закон или с акт на Министерския съвет: Щаб на отбраната; Служба „Военна информация”, Служба „Военна полиция-МО” и регионалните служби „Военна полиция-София” и „Военна полиция-Плевен”, Комендантство – МО, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, Институт по отбрана, Военномедицинска академия, Военна академия ”Г.С.Раковски”, Национален военен университет „Васил Левски”- В. Търново, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски – Д. Митрополия; „Национален военноисторически музей”, както и Националната служба за охрана при Президента на Република България и Националната разузнавателна служба.

Наред с това на ВОП – София, съгласно разпоредбата на чл. 37, ал.3 от НПК е възложено разследването и на дела за престъпления, извършени от военнослужещи от Въоръжените сили и от служещи в Министерство на вътрешните работи, които участват в международни военни или полицейски мисии в чужбина, сред които са контингентите участващи в операция на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан, военна операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и други.

Във Военно-окръжна прокуратура – София работят прокурори, военни следователи и съдебни служители, които се ръководят от Административен ръководител – Военно-окръжен прокурор и двама Заместници на Административния ръководител – Заместници на Военно-окръжния прокурор.

Военните магистрати се назначават след проведен конкурс, избор от Висшия съдебен съвет и присвояване на офицерско звание. Съгласно разпоредбите на Конституцията на Република България и чл. 136, ал.1 и ал.5 от Закона за съдебната власт, Военно-окръжна прокуратура – София е неразделна част от Прокуратурата на Република България, като военните прокурори и следователи при изпълнение на длъжността си са независими от военните органи. За дисциплинарни нарушения магистратите от прокуратурата носят отговорност както по реда на ЗСВ, така и за нарушения предвидени в специалните закони и устави /чл. 307, ал.6, т.2 от ЗСВ/.

Седалището на Военно-окръжна прокуратура – София се намира на ул. ”Позитано” № 24-А.