Лични данни

Военно-окръжна прокуратура – София, в качеството си на структурно звено по чл. 136 от ЗСВ е структура с право на достъп до лични данни при администратора – Прокуратура на Република България, като обработва лични данни при изпълнение на нормативно  установените  за  прокуратурата функции  и  задължения,  на дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване, наказателно преследване и изпълнението на наказанията.

Списък на обработваните категории лични данни

Уведомление за поверително третиране на личните данни