Информация за граждани

З А П О В Е Д HA AДMИHИCTPATИBEH PЪKOBOДИTEЛ BOEHHO-OKPЪЖEH ПPOKYPOP
№ PД-04-142 гр. София, 19 март 2020 година

СЪОБЩЕНИЕ

Военно-окръжна прокуратура – София обявява, че на основание точка ІІ от заповед № РД-04-84/09.03.2020г. на главния прокурор, приема на граждани от административния ръководител – военно-окръжен прокурор на ВОП - София се ПРЕУСТАНОВЯВА до последващо нареждане.

 

СЪОБЩЕНИЕ

от дата 21.01.2020 г.

Военно-окръжна прокуратура – София повдигна обвинение на Д.Д. за извършено от него престъпление по служба в качеството му на Председател на Държавна агенция „Разузнаване“.

Същият е привлечен за обвиняем, за това, че за времето от 14.07.2016 г. до 09.08.2016 г. в качеството му на длъжностно лице – Председател на Държавна агенция „Разузнаване“ нарушил служебните си задължения, като не организирал и не контролирал дейностите по Защита на класифицираната информация в Държавна агенция „Разузнаване“, с цел да набави облага за определено дружество в размер на 91 500,00 евро, и от това са настъпили немаловажни вредни последици – осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

По отношение на обвиняемото лице е постановена мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5000,00лева;

 

СЪОБЩЕНИЕ

Военно-окръжна прокуратура – София обявява, че в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 23.12.2019г. до 10.01.2020г., по разпореждане на главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява, но това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали!

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ  АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – ВОЕННО-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

по реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПРБ

Адрес: гр. София, ул.“Позитано“ № 24а, тел.: 02/9216061, e-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2020 януари 15.01.2020г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2020 февруари 05.02.2020г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2020 март 04.03.2020г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2020 април 01.04.2020г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2020 май 13.05.2020г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2020 юни 03.06.2020г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа

В ПЕРИОДА ОТ 23.12.2019г. ДО 10.01.2020г. ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, НО ТОВА НЕ ПРЕПЯТСТВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ!

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!

 

Г P A Ф И K
3А ПРИЕМ HA ГPAЖДAHИ OT AДMИHИCTPATИBHИЯ PЪKOBOДИTEЛ — BOEHHO-OKPЪЖEH ПPOKYPOP
HA BOEHHO-OKPЪЖHA ПРОКУРАТУРА — СОФИЯ
no реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПPБ
Адрес: гр. София, ул."Позитано" № 24а, тел.: 02/9216061, e-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 юли 03.07.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 август 07.08.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 септември 04.09.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 октомври 02.10.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 ноември 06.11.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 декември 04.12.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!

 

СЪОБЩЕНИЕ

Военно-окръжна прокуратура обявява, че в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019г. до 10.05.2019г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява, но това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

Г P A Ф И K
3А ПРИЕМ HA ГPAЖДAHИ OT AДMИHИCTPATИBHИЯ PЪKOBOДИTEЛ — BOEHHO-OKPЪЖEH ПPOKYPOP
HA BOEHHO-OKPЪЖHA ПРОКУРАТУРА — СОФИЯ
no реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПPБ
Адрес: гр. София, ул."Позитано" № 24а, тел.: 02/9216061, e-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 16.01.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 февруари 06.02.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 март 06.03.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 април 03.04.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 май 08.05.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2019 юни 05.06.2019г. гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!

 

Г P A Ф И K
3А ПРИЕМ HA ГPAЖДAHИ OT AДMИHИCTPATИBHИЯ PЪKOBOДИTEЛ — BOEHHO-OKPЪЖEH ПPOKYPOP
HA BOEHHO-OKPЪЖHA ПРОКУРАТУРА — СОФИЯ
no реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПPБ
Адрес: гр. София, ул."Позитано" № 24а, тел.: 02/9216061, e-mail: [email protected]

 

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2018 юли 04.07.2018г. гр.София, ул."Позитано" № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2018 август 01.08.2018г. гр.София, ул."Позитано" № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2018 септември 05.09.2018г. гр.София, ул."Позитано" № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2018 октомври 03.10.2018г. гр.София, ул."Позитано" № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2018 ноември 07.11.2018г. гр.София, ул."Позитано" № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа
2018 декември 05.12.2018г. гр.София, ул."Позитано" № 24а, ет.1, ст.3 от 13.00 часа до 16.00 часа

 

B ПEPИOДA HA CЪДEБHATA ВАКАНЦИЯ OT З0.07.2018г. ДO 07.09.2018г. ПPИEM HA ГPAЖДAHИ HЯMA ДA CE ОСЪЩЕСТВЯВА, HO TOBA HE
ПPEПЯДCTBA ВЪЗМОЖНОСТТА 3А ДЕПОЗИРАНЕ HA ЖАЛ6И И СИГНАЛИ!
ПPOKYPOPИTE HE ДABAT ПPABHИ КОНСУЛТАЦИИ, CЪГЛACHO ЧЛ.213 OT ЗАКОНА ЗА CЪДEБHATA ВЛАСТ!

 

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ  АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – ВОЕННО-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

по реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПРБ

Адрес: гр. София, ул.“Позитано“ № 24а, тел.: 02/9216061, e-mail: svop@prb.bg

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2018

януари

17.01.2018г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2018

февруари

07.02.2018г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2018

март

07.03.2018г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2018

април

04.04.2018г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2018

май

02.05.2018г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2018

юни

06.06.2018г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

 

В ПЕРИОДА ОТ 28.12.2017г. ДО 15.01.2018г. ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, НО ТОВА НЕ ПРЕПЯДСТВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ!

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!

 

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ  АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – ВОЕННО-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

по реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПРБ

Адрес: гр. София, ул.“Позитано“ № 24а, тел.: 02/9216061, e-mail: svop@prb.bg

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017

юли

05.07.2017г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2017

август

Съдебна ваканция

2017

септември

13.09.2017г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2017

октомври

04.10.2017г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2017

ноември

01.11.2017г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

2017

декември

06.12.2017г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.1, ст.3

от 13.00 часа до 16.00 часа

 

В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ ОТ 01.08.2017г. – 10.09.2017г. ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, НО ТОВА НЕ ПРЕПЯДСТВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ!

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!