СПИСЪК на служители, неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Всички съдебни служители на Военно-окръжна прокуратура - София
са подали декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок.

Всички съдебни служители на Военно-окръжна прокуратура – София са подали декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл.340а, ал.2 от ЗСВ в законоустановения срок.