6 Ноември 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военноокръжна прокуратура – София”

Сподели

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военноокръжна прокуратура – София, съгласно изискванията на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците / обн. ДВ, бл.16/1987г., изм. и доп. Бр.65/1991г., бр.102/1994г., бр. 78/2005г./ и Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей /обн. ДВ, бр.70/2005г./ и във връзка със становището на обслужващата Служба по трудова медицина.

Решение

Обявление

Информация за изпълнението на договор