11 Ноември 2013 г.

Обществена поръчка с предмет:"Поддръжка на софтуера за работната заплата за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София"

Сподели

През 2005 година Военноокръжна прокуратура-София е придобила чрез закупуване програмен продукт „Омекс ® 2000”, който е инсталиран и работи в прокуратурата. Версията на „Омекс ® 2000”, която се ползва във Военноокръжна прокуратура – София генерира документи които отговарят на нуждите на ВОП-София. През новата бюджетна година / 2014 г./ е необходимо да се извърши поддръжка на инсталираният софтуер за работна заплата. Програмният продукт е разработка на служители на фирма „Омега Софт” ООД. Компютърните програми, на основание чл.3, ал.1, т.1 и чл.5 от ЗАПСП са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност са създадени. Фирмата притежава всички авторски права върху продукта, а именно правото да го разпространява, да извършва актуализации при промяна в законодателството, да го променя, развива и усъвършенства, съгласно чл.14, във връзка с чл.2 от ЗАПСП. Фирма „Омега Софт” ООД не е предоставяла права на трети страни /юридически и физически лица/ да променят или да развиват софтуера. На основание молба вх. № 53455/31.01.2001г. фирмата е регистрирала собствена търговска марка „Омекс” под регистрационен № 42162/05.06.2002г. в Патентното ведомство на Република България, като на основание чл.20, ал.2 от ЗМГО във връзка с молба вх. № 56/10.11.2010г., търговската марка е подновена за 10 / десет/ години. Във връзка с тези обстоятелства дружеството е предоставило следните документи: Декларация изх. № 312/08.11.2013г. и издадени от Патентно ведомство на Република България Решение за регистрация на заявената марка № 53455/25.06.2002г. и Уведомление за подновяване регистрацията на марката с рег. № 42162 за нов период от 10 години. Във връзка с необходимостта от поддръжка на инсталираният продукт -програмен продукт „Омекс ® 2000”и наличието на авторско право върху същият единственият възможен изпълнител на предмета на настоящата поръчка е дружество „Омега Софт” ООД. Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските му права и права на интелектуална собственост.

Решение

Информация за изпълнението на договор