31 Май 2013 г.

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура – гр.Пловдив

Сподели

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Районна прокуратура Пловдив от служба по трудова медицина (СТМ), включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 от за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008 г.) и други нормативни актове, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Писмо до участниците - дата отваряне ценови оферти

Решение

Обявление

Тръжна документация

Решение за промяна

Обявление за възложена поръчка