19 Септември 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи

Сподели

Районна прокуратура гр.Пловдив с адрес: гр. Пловдив, пл.”Съединение”№ 3, на основание Решение ОПИ  № 002/20.09.2013 г. на Административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Пловдив, упълномощен със Заповед № ЛС-147/21.01.2013г.на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура- гр. Пловдив”

Обявление и решение

Тръжна документация

Приложение към документацията

Писмо

Информация за освободена гаранция за изпълнение

Информация за изпълнен договор