26 Август 2013 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура - Несебър

Сподели

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура - Несебър“

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата ще се извърши на 28.10.2013г. в 10:00 часа, в сградата на Районна прокуратура град Несебър, град Несебър, ул."Иван Вазов " № 23, в кабинет на прокурор

Заседанието е публично и на него право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

от Комисията, определена със Заповед № 96/21.10.2013г. на Административен ръководител Районен прокурор на Районна  прокуратура град Несебър.

 

Решение

Обявление

Обявление за възложена поръчка

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителяhttp://www.prb.bg/rpnessebar . Получаването  на парола за достъп до документацията, става след заявка  на e-mail:[email protected]

Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Несебър, ул. Иван Вазов 23,  Деловодство РП Несебър.