10 Декември 2013 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - Несебър

Сподели

Във връзка с участието Ви в открита процедура за обществена поръчка с предмет: “Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр.Несебър“, Ви уведомяваме, че отварянето на пликове с ценови предложения ще се извърши на 30.01.2014г. от 10,00 часа в гр.Несебър, сграда на  РП Несебър, ул.“Иван Вазов“ № 23, ет.2, кабинета на прокурора.

 

Решение

Обявление

Обявление за възложена поръчка

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителяhttp://www.prb.bg/rpnessebar . Получаването  на парола за достъп до документацията, става след заявка  на e-mail:[email protected]

Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Несебър, ул. Иван Вазов 23,  Деловодство РП Несебър.