конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Старши специалист-счетоводител” в звено „Финансово стопанска и административна дейност” на Районна прокуратура-Чирпан, обявен със Заповед №6/23.01.2018г. на адмистративния ръководител

30 Януари 2018 г.
Обновление

Обявяване на конкурса

Обявяване на конкурса - обява за конкурса е публикувана на 30.01.2018г. в националния ежедневник - вестник "Сега", брой 25 (6090), година XXI.

Срокът за приемане на документи е до 28.02.2018г. включително - едномесечен срок от публикуването на обявата в националния ежедневник.

7 Март 2018 г.
Обновление

Технически правила за провеждане на конкурса

На 07.03.2018г. комисията, определена със Заповед № 15/01.03.2018г. на административния ръководител на Районна прокуратура-Чирпан, прие публикуваните тук  технически правила за провеждане на конкурса.

7 Март 2018 г.
Обновление

Съобщение за обявяване на списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и за обявяване на дата, час и място за провеждането му

Конкурсната комисия, определена със Заповед №15/01.03.2018г. на адм.ръководител на Районна прокуратура-Чирпан, обявава списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и  датата, началния час и мястото за провеждането му.

Конкурсът ще се проведе на 22.03.2018г. (четвъртък) от 09:30 часа в заседателна зала (кабинет №12) в сградата на Районна прокуратура - Чирпан, находяща се в гр. Чирпан, бул.”Георги Димитров” №59 и ще се състои в събеседване на допуснатите до участие кандидати с комисия, определена със Заповед № 15/01.03.2018г. на адм.ръководител на РП-Чирпан.

22 Март 2018 г.
Обновление

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс

На 22.03.2018г. комисията, определена със Заповед № 15/01.03.2018г. на административния ръководител на Районна прокуратура-Чирпан, след провеждането на конкурса чрез събеседване с допуснатите до участие кандидати, обяви публикуваното тук класиране на участниците.